حج در قرآن و روایات

حج در قرآن و روایات ، کتابی است از حجه الاسلام والمسلمین استاد محمدی ری شهری با این فهرست :
مقدمه
پيش گفتار
بخش اوّل : مكّه مكرّمه
فصل اوّل : حـرم
نام هاى مكّه
فضيلت مكّه
ويژگى هاى مكّه
الف : احترام
ايمنى هر ترسانى كه وارد آن شود
ايمنى حيوانات وحشى و پرندگان در مكّه
آن چه در مكه حرمت ندارد
ب: آن چه انجامش در مكه، حرام است
شكستن امنيّت
ورود غير مسلمان
شكار و كندن درخت
ذبح شكار
تملّك پيدا شده
ج : آن چه در مكّه مكروه است
اقامت بيش از يك سال
افراشتن ساختمان
مطالبه بدهكار
د : آن چه در مكّه سزاوار است
نماز
روزه
ختم قرآن
انفاق
هـ : آن چه براى اهل مكه سزاوار است
خالى گذاشتن مطاف براى طواف واجب
هم شكلى با مُحرمين
و : هر ظلمى در آن الحاد است
حدود حرم
آداب ورود به مكّه
الف : احرام
ب : غسل
ج : تواضع و خشوع
د : ورود از بالاى آن
آداب خروج از مكّه
الف : صدقه دادن
ب : خروج از پائين آن
فصل دوّم : مسجد الحرام
فضيلت مسجد الحرام
محدوده مسجد الحرام
آداب ورود به مسجد الحرام
فضيلت نماز در مسجد الحرام
فصل سوّم : خانه خدا
نام هاى خانه خدا
الف : كعبه
ب : بيت العتيق (خانه آزاد)
ج : بيت الحرام
فضيلت كعبه
الف : اولين خانه مردم
ب : گرامى ترين خانه ها
ورود به كعبه
الف : مستحب بودن ورود
ب : آداب ورود
ج : آداب خروج
آغاز كعبه
بازسازى كعبه
كعبه در جاهليّت
داستان اصحاب فيل
آن چه در تاريخ اسلام بر كعبه گذشت
فصل چهارم : آيات و نشانه هاى كعبه
نشانه هاى جامع
مقام ابراهيم و جايگاه آن
حجر الأسود
الف : حجر الأسود، دست خدا
ب : اصل حجر الأسود
ج : نهادن حجر الأسود در جاهليّت
د : در دوران عبدالملك
هـ : در عصر قرمطيان
حِجر اسماعيل و آداب آن
حطيم
ملتزم
مستجار
ركن يمانى
زمزم
الف : نام هاى آن
ب : آغاز آن
ج : فضيلت آن
د : نوشيدن آب آن
هـ : اهداى آب زمزم
بهترين جاى مسجد الحرام
مدفن پيامبران در مسجد الحرام
آرايش و پوشش كعبه
تبرّك به پوشش كعبه
فضيلت نگاه به كعبه
بخش دوّم : حجّ و عمره
فصل اوّل : حجّ
وجوب حج و شرط هاى آن
فلسفه حج
فضيلت حجّ
الف : پاسخِ دعوت ابراهيم عليه السّلام
ب : جهاد ضعيفان
ج : برترين اعمال ، پس از جهاد
د : برترى آن بر نماز و روزه
هـ : حج ، برتر از صدقه
و : فضيلت خرج كردن در راه حج
ز : شايستگى قرض كردن براى حج
ح : حضور همه ساله امام زمان عليه السّلام در حج
پاداش حج
پيوسته به حج رفتن
الف : تشويق به حجِ همه ساله
ب : دعا براى توفيق حجِ همه ساله
ج : نتايج پيوسته حج گزاردن
د : معناى پيوسته حج رفتن
هـ : ناپسندىِ پيوسته حج نرفتن براى كسى كه بتواند
و : هشدار به آن كه تصميم حجِ دوباره ندارد
پاداش نيّت حج
پاداش كسى كه در مسير حج بميرد
ويژگى هاى حج گزار
الف : باريافته بارى تعالى
ب : مهمان خداى سبحان
ج : در ضمانت خداى سبحان
د : دعايش مستجاب است
آثار حجّ
الف : پاكى
ب : بى نيازى
ج : نور
د : خير دنيا و آخرت
فصل دوّم : تأخير و ترك حجّ
هشدار نسبت به ترك حج
صفت تارك حج
الف : كافر است
ب : ترك كننده دستور اسلام است
ج : هنگام مرگ ، خواستار بازگشت به زندگى است
د : روز قيامت نابينا برانگيخته مى شود
هشدار نسبت به تعطيل كردن خانه خدا
فصل سوّم : واجبات حجّ
كلّيات واجبات حجّ
واجبات عمره تمتّع
الف : احرام
حكمت احرام
ميقات هاى احرام
چگونگى احرام
لبّيك گفتن در احرام
معناى لبّيك گفتن
چگونگى لبّيك
ثواب لبيك گويى
همه چيز ، همصدا با لبّيك گو
آداب لبّيك گفتن
خشوع
زياد لبّيك گفتن
بلند گفتن لبّيك (براى مردان)
نگفتن لبّيك با ديدن خانه هاى مكّه
محرّمات احرام
مكروهات احرام
ب : طواف
فضيلت طواف
ادب طواف
تشويق به طوافِ زياد هنگام خلوت بودن
استلام حجر وآداب آن
استحباب استلام
حكمتِ استلام
چگونگى استلام
تكبير
دعا
استلام نكردن هنگام ازدحام
دعاهاى طواف
ج : نماز طواف
د : سعى بين صفا و مروه
فضيلت مسعى
حكمت سعى
ادب سعى
پاداش سعى
هـ : تقصير
واجبات حجّ تمتّع
الف : احرام
ب : وقوف در عرفات
آداب رفتن به عرفات
علّت نامگذارى به «عرفات»
افتخار خداوند به اهل عرفات
اهميّت عرفات
ادب حضور
پاداش وقوف در عرفات
ج : وقوف در مشعرالحرام
كوچ از عرفات
پاداش وقوف در مزدلفه
ادب حضور
د : فرود آمدن در منى
كوچ از مشعرالحرام
نامگذارى به «منى»
آداب فرود آمدن در منى
پاداش وقوف در منى
هـ : سنگ زدن به جمره
حكمت سنگ زدن
چگونگى سنگ زدن
پاداش سنگ زدن
و : قربانى
ز : تراشيدن سر
ح : طواف زيارت
ط : سعى
ى : طواف نساء
فصل چهارم : آداب حج
آنچه پيش از فرارسيدن حجّ شايسته است
الف : آمادگى
ب : اخلاص
ج : شتاب
د : يادگرفتن مناسك حجّ
هـ : حلال كردن مال
و : پا كيزگى ره توشه
ز : دعا هنگام سفر حج
آنچه در مراسم حجّ شايسته است
الف : خوشخويى
ب : كمك به همراهان
ج : مواظبت از ره توشه
د : اقامت مكّه پيش از حج
هـ : شريك ساختن ديگران در ثواب حج
و : طواف به نيابت از امامان عليهم السّلام
ز : ديدار امام
كلّيات آنچه در مراسم حجّ شايسته است
آنچه پس از حج شايسته است
الف : وداع با خانه خدا
ب : مدينه رفتن
ج : زود برگشتن
د : صدقه دادن
هـ : سوغات
آنچه پس از بازگشت شايسته است
الف : وانهادن گناهان
ب : ديدار با حج گزار
فصل پنجم : نوادر
برائت از مشركان
تحقيقى درباره مراسم برائت از مشركان
حج گزارى پيامبران عليهم السّلام
حجّ پيامبر صلّى الله عليه و آله
فضيلت حجِ نيابتى
فضيلت حج بردن كودك
يارى رساندن به خانواده حج گزار
حاجيان چه اندكند!
فصل ششم : حج اصغر
فضيلت عمره
هرماه يك عمره
فضيلت عمره در ماه رجب
فضيلت عمره در ماه رمضان
عمره مفرده در ماه هاى حج
عمره هاى پيامبر صلّى الله عليه و آله
بخش سوّم : مدينه منوّره
فصل اوّل : فضيلتِ مدينه
نام هاى مدينه
ويژگى هاى مدينه
الف : حرم پيامبر
ب : هجرت گاه پيامبر
ج : محبوب پيامبر
د : قُبّه اسلام
هـ : فتح با قرآن
و : زداينده پليدى
فضيلت اقامت در مدينه
آداب مدينه
مسجد پيامبر صلّى الله عليه و آله
الف : بناى آن
ب : حدود آن
ج : فضيلت آن
د : فضيلت نماز در آن
هـ : تمام خواندن نماز در آن
و : آداب آن
فصل دوّم : زيارت پيامبر صلّى الله عليه و آله
تشويق به زيارت آن حضرت
سلام دادن بر او از نزديك و دور
شفاعت پيامبر صلّى الله عليه و آله براى زائرانش
پاداش زيارت پيامبر صلّى الله عليه و آله
ادب زيارت پيامبر صلّى الله عليه و آله
فصل سوّم : زيارت فاطمه، دختر پيامبر صلّى الله عليه و آله
ثواب زيارت او
ادب زيارت حضرت فاطمه عليها السّلام
مدفن فاطمه دختر پيامبر صلّى الله عليه و آله
باغى از باغ هاى بهشت
فصل چهارم : زيارت امامان عليهم السّلام
ثواب زيارتشان
ادب زيارت قبور امامان در بقيع
فصل پنجم : زيارت قبور شهدا

جهت مطالعه کتاب لینک زیر راکلیک کنید :

http://hadj.ir/fa/default.php?part=quran

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <br><a> <br> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
3 + 5 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .