سخنان بزرگان در مورد قرآن

ذکر سخن تمامي بزرگان در مورد قرآن امکان پذير نيست ذيلا به سخنان امير مومنان عليه السلام در مورد قرآن وپس از آن به سخن برخي از انديشمندان غير مسلمان اشاره ميکنيم جهت اطلاع بر نظر انديشمندان ومفسران مسلمان در مورد قرآن ميتوانيد به مقدمه تفاسير آنان مراجعه کنيد
سخنان علي عليه السلام در مورد قرآن در نهج البلاغه :
اقيانوس بيکران حقايق
قرآن مجيد، برترين و آخرين پيام خداوند و بزرگ ترين گوهر گرانبهاي به جاي مانده از پيامبر گرامي اسلام صلي الله عليه و آله و سرچشمه جوشان معارف اسلامي و اقيانوس بيکران حقايق است. اميرمؤمنان علي عليه السلام در خطبه اي از نهج البلاغه در توصيف اين کتاب آسماني چنين مي فرمايد: «قرآن نوري است که خاموشي ندارد، چراغي است که درخشندگي آن زوال نپذيرد، دريايي است که ژرفاي آن درک نشود، راهي است که رونده آن گمراه نگردد، شعله اي است که نور آن تاريک نشود، جدا کننده حق و باطلي است که درخشش برهانش خاموش نگردد، بنايي است که ستون هاي آن خراب نشود، شفا دهنده اي است که بيماري هاي وحشت انگيز را بزدايد، قدرتي است که ياورانش شکست ندارند، و حقي است که ياري کنندگانش مغلوب نشوند...، دريايي است که تشنگان آن آبش را تمام نتوانند کشيد و چشمه اي است که آبش کمي ندارد...».
پناهگاه امن
اميرمؤمنان، حضرت علي عليه السلام ، درباره ويژگي هاي والاي قرآن کريم مي فرمايد: «خدا، قرآن را فرونشاننده عطش علمي دانشمندان، و باران بهاري براي قلب فقيهان، و راه گسترده و وسيع براي صالحان قرار داده است. قرآن، دارويي است که با آن بيماري وجود ندارد، نوري است که با آن تاريکي يافت نمي شود، ريسماني است که رشته هاي آن محکم و پناهگاهي است که قلّه آن بلند است، توان و قدرتي است براي آن که آن را برگزيند، محل امني است براي هر کس که وارد آن شود، راهنمايي است تا از او پيروي کنند، وسيله انجام وظيفه است براي آن که قرآن را راه و رسم خود قرار دهد، برهاني است بر آن کس که با آن سخن بگويد، عامل پيروزي است براي آن کس که با آن استدلال کند، نجات دهنده است براي آن کس که حافظ آن باشد و به آن عمل کند، و راهبر آن که آن را به کار گيرد و نشانه هدايت است براي آن کس که در او بنگرد».
جامعيّت قرآن
قرآن کتابي است فراگير و همه جانبه، که از گذشته و آينده و وقايع گوناگون سخن به ميان مي آورد. از يک طرف به بيان تاريخ و سرگذشت پيشينيان و انبيا و مردم روزگار قديم و چگونگي زندگي آن ها سخن مي گويد، و از طرف ديگر اخبار و اطلاعاتي راجع به وقايع آينده تاريخ به خوانندگان ارائه مي دهد. هم چنين يکي ديگراز ابعاد قرآن، بيان احکام و قوانيني است که در سايه عمل کردن به آن،مردم از زندگي سالم برخوردار مي شوند. اميرمؤمنان علي عليه السلام درباره جامعيّت قرآن مي فرمايد: «در قرآن اخبار گذشتگان و آيندگان، و احکام مورد نياز زندگي تان وجود دارد».
کتاب هدايت
قرآن کتاب هدايت و ارشاد است که هر چه در آيات نوراني آن بيشتر تامّل و دقت کنيم، بر علم و آگاهي مان افزوده خواهد شد و به دنبال آن دردها و نقصان هاي زندگي مان برطرف مي شود. درکلامي از اميرمؤمنان عليه السلام در اين باره آمده است: «آگاه باشيد! همانا اين قرآن پنددهنده اي است که نمي فريبد، و هدايت کننده اي است که گمراه نمي سازد، و سخنگويي است که هرگز دروغ نمي گويد. کسي با قرآن هم نشين نشد مگر آن که بر او افزود يا از او کاست؛ در هدايت او افزود و از کوردلي و گمراهي اش کاست. آگاه باشيد! کسي با داشتن قرآن نيازي ندارد و بدون قرآن بي نياز نخواهد بود. پس درمان خود را از قرآن بخواهيد و در سختي ها از قرآن ياري بطلبيد... و با دوستي قرآن به خدا روي آوريد و به وسيله قرآن از خلق خدا چيزي نخواهيد؛ زيرا وسيله اي براي تقرّب بندگان به خدا، بهتر از قرآن وجود ندارد. آگاه باشيد که شفاعت قرآن پذيرفته است و سخنش تصديق مي گردد. آن کس که در قيامت قرآن شفاعتش کند، بخشوده مي شود و آن که قرآن از او شکايت کند، محکوم است».
هدايتگري امين
انسان هاي دورانديش، همواره راهنمايي و ارشاد را از افراد آگاه و حقيقت شناس مي گيرند و آن را آويزه گوش خود مي نمايند؛ چرا که در غير اين صورت، خويشتن را به سمت گمراهي و ضلالت مي کشند، از اين رو مطابق فرمايش اميرمؤمنان علي عليه السلام قرآن هدايتگر و نصيحت کننده اي است که جز به حق و حقيقت سخن نمي گويد و هر کس بر آن تکيه کند، هرگز شکست و نخواهد خورد. براين اساس در خطبه 133 نهج البلاغه مي خوانيم «کتاب خدا قرآن، در ميان شما سخنگويي است که هيچ گاه زبانش از حق گويي کُند و خسته نمي شود و همواره گوياست، خانه اي است که ستون هاي آن هرگز فرو نمي ريزد، و صاحب عزتي است که يارانش هرگز شکست ندارند». در بخش ديگري از اين خطبه آمده است: «اين قرآن است که با آن مي توانيد راه حق را بنگريد و با آن سخن بگوييد و به وسيله آن بشنويد. بعضي از قرآن از بعضي ديگر سخن مي گويد و برخي بر برخي ديگر گواهي مي دهد. آياتش در شناساندن خدا اختلافي نداشته و کسي را که همراهش شد، از خدا جدا نمي سازد».
حجت خدا بر خلق
در سخناني از مولاي متقيان اميرمؤمنان علي عليه السلام درباره اهميت و عظمت قرآن مجيد چنين آمده است: «قرآن،فرماندهي بازدارنده و ساکتي گويا،و حجت خدا بر مخلوقات است. خداوند پيمان عمل کردن به قرآن را از بندگان گرفته و آنان را در گرو دستوراتش قرار داده است. نورانيت قرآن را تمام و دين خود را به وسيله آن کامل فرمود و پيامبرش را هنگامي از جهان برد که از تبليغ احکام قرآن فراغت يافته بود. پس خدا را آن گونه بزرگ بشماريد که خود بيان داشته است».
پرهيزکاران و تلاوت قرآن
پرهيزکاران، قرآن را همانند نامه اي از محبوب دانسته و با عشق تمام بدان روي مي آورند. اميرمؤمنان درتوصيف حال پرهيزکاران در حين تلاوت قرآن چنين مي فرمايد: «پرهيزکاران در شب بر پا ايستاده مشغول نمازند، قرآن را جزء جزء و با تفکر و انديشه مي خوانند، با قرآن جان خويش را محزون مي دارند و داروي درد خود را مي يابند. وقتي به آيه اي برسند که تشويقي در آن است، با شوق و طمع بهشت به آن روي آورند و با جان پرشوق در آن خيره شوند و گمان مي برند که نعمت هاي بهشت برابر ديدگانش قرار دارد، و هر گاه به آيه اي مي رسند که ترس از خدا در آن باشد، گوش دل به آن مي سپارند، و گويا صداي برهم خوردن شعله هاي آتش درگوششان طنين افکن است. پس قامت را به شکل رکوع خم کرده، پيشاني و دست و پا بر خاک ماليده، و از خدا آزادي خود را از آتش جهنم مي طلبند».
قرآن؛ نور هدايتگر
خداوند متعال آخرين پيامبر خويش را در عصري مبعوث ساخت که ضلالت و گمراهي به شدت بر زندگي جامعه بشري سايه افکنده بود. از اين رو با بعثت پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و نزول قرآن مجيد، نور هدايت را بر فراز زندگي بشر براي هميشه روشن ساخت تا انسان ها در زندگي فردي و اجتماعي خويش، از آن مدد جويند. اميرمؤمنان علي عليه السلام در اين باره مي فرمايد: «خداوند، پيامبر صلي الله عليه و آله را هنگامي فرستاد که پيامبران حضور نداشتند و امت ها در خواب غفلت بودند و رشته هاي دوستي و انسانيت از هم گسسته بود. پس پيامبر صلي الله عليه و آله به ميان خلق آمد، در حالي که کتاب هاي پيامبران پيشين را تصديق کرد و با «نوري» هدايتگر انسان ها شد که همه بايد از آن اطاعت نمايند و آن، نورِ قرآن کريم است. بدانيد که در قرآن علم آينده و حديث روزگاران گذشته است. قرآن، شفادهنده دردها و سامان دهنده امور فردي و اجتماعي شماست».
شفابخش درد
رذايل اخلاقي، در شکل هاي گوناگون خود در ميان افراد جامعه به چشم مي خورد ؛ دروغ، حسد، تهمت، غيبت و...، دردهايي است که گاه در افراد مشاهده مي شود. از اين رو براي درمان آن ها چاره اي جز رجوع به طبيبي حاذق و شفابخش نداريم و اين طبيب، چيزي جز سفارش هاي آسماني خداوند در قرآن نيست. اميرمؤمنان علي عليه السلام در اين باره مي فرمايد: «قرآن را بياموزيد که بهترين گفتار است و آن را نيک بفهميد که بهار دل هاست. از نور آن شفا و بهبودي خواهيد که شفاي سينه هاي بيمار است و قرآن را نيکو تلاوت کنيد که سود بخش ترين داستان هاست؛ زيرا عالمي که به غير علم خود عمل کند، چونان جاهل سرگرداني است که از بيماري ناداني شفا نخواهد گرفت، بلکه حجت بر او قوي تر، حسرت و اندوه بر او استوارتر و در پيشگاه خدا به نکوهش سزاوارتر است».
اهل بيت عليهم السلام مفسران واقعي قرآن
اهل بيت عليهم السلام مفسران واقعي قرآن هستند؛ چرا که آنان از هر کس ديگر به اسرار و رموز اين کتاب الاهي آشناترند و در عمل به آيات نوراني آن نيز از ديگران مقدم تر مي باشند. از اين رو مسلمانان براي دستيابي به تفسير و تأويل صحيح آيات قرآن و دورماندن از تفسيرهاي ناصحيح و ناصواب، چاره اي جز زانو زدن در مکتب اهل بيت عليهم السلام ندارند. اميرمؤمنان عليه السلام در اين باره مي فرمايد: «اين قرآني که در بين شماست، خط هايي است که در يک جا جمع شده و به مفسر و مترجم نياز دارد. اگر منصفانه و به حق درباره کتاب خدا حکم شود، بايد به اين حقيقت اذعان کنند که شايسته ترينِ مردم به تفسير قرآن و بيان معارف آن، ما اهل بيت هستيم».
تازگي قرآن
تازگي و نو بودن مطالب و معاني آيات الاهي، از ويژگي هاي بارز قرآن کريم است. اميرمؤمنان علي عليه السلام در اين باره مي فرمايند: «بر شما باد عمل کردن به قرآن که ريسمان محکم الاهي، و نور آشکار و درماني سودمند است که تشنگي را فرو نشاند، نگهدارنده کسي است که به آن تمسک جويد و نجات دهنده آن کس است که به آن چنگ آويزد. کجي ندارد تا راست شود و گرايش به باطل ندارد تا از آن بازگردانده شود. تکرار و شنيدن پياپي آيات، کهنه اش نمي سازد و گوش از شنيدن آن خسته نمي شود. کسي که باقرآن سخن بگويد، راست گفته و هر کس بدان عمل کند، پيشتاز است».
وظيفه مسلمانان در قبال قرآن
قرآن يکي از عوامل سقوط ملت ها و پيروان برخي از پيامبران الاهي در روزگاران قديم را تغيير احکام کتاب هاي آسمانيشان بيان مي کند ؛ چرا که گاه حلال آن را حرام و حرام آن را حلال مي شمردند. از اين رو مسلمانان حقيقي بايد همواره مطيع صد در صد قرآن باشند و از حوادث گذشته اي که در آن بيان شده، پند و عبرت گيرند که اميرمؤمنان علي عليه السلام در نامه اي خطاب به حارث همداني که يکي از ياران مخلص آن حضرت بود چنين نوشت: «به ريسمان قرآن چنگ زن و از آن نصيحت پذير، حلالش را حلال، و حرامش را حرام بشمار، و حقي را که در زندگي گذشتگان بود تصديق کن، و از حوادث گذشته تاريخ، براي آينده عبرت گير؛ که حوادث روزگار با يکديگر همانند بوده و پايان دنيا به آغازش مي پيوندد، و همه آن رفتني است».

قرآن در انديشه انديشمندان و مشاهير جهان در گفت‌و‌گو با يك پژوهشگر
انيشتين گفته است: «قرآن كتاب جبر يا هندسه يا حساب نيست، بلكه مجموعه‏اي از قوانين است كه بشر را به راه راست، راهي كه بزرگ‏ترين فلاسفه دنيا از تعريف و تعيين آن عاجزند، هدايت مي‏كند.»
خبرگزاري قرآني ايران (ايكنا)،در مصاحبه با دكتر «احمد‌علي افتخاري»، از پژوهشگران حوزه علوم قرآني و حديث ، وي با اشاره به اين‌كه قرآن كريم كتابي جهاني و جاويد است كه متضمن تعاليم آخرين آئين و شريعت الهي براي هدايت بشر است و با خطابات (الناس، بشر، اهل‌الكتاب، عالمين و ...) اين شمول عام و جهاني را اعلام مي دارد، به گفته‌هاي «يوهان ولفگانگ گوته»، شاعر و نويسنده مشهور آلماني، دكتر «موريس» فرانسوي، علامه طباطبايي (ره) فيلسوف و مفسر بزرگ معاصر، «جلال‌الدين سيوطي»، دكتر «طه حسين»، نويسنده و سخنور مصري و «شبلي شميل»، مسيحي عرب و متفكر معاصر درباره قرآن پرداخت.
دكتر افتخاري بخشي از اين گفت‌و‌گو به انديشه‌هاي «مصطفي صادق‌رافعي»، «بارتلمي سنت هيلر»، خاورشناس فرانسوي، «ادموند برك»، پدر محافظه‌كاري و سياستمدار بزرگ انگليسي، «لومانس»، دانشمند آمريكايي، «پرلامس»، كشيش نامي مسيحي، «ديويد جويت»، اخترشناس دانشگاه هاوايي آمريكا، «سناليسي»، «ادوارد لوهارت»، «فرديو» پروفسور ايتاليايي، دكتر «گوستاولبون» مستشرق مشهور فرانسوي، «گازيمرسگي»، «تئودور نولد» دانشمند و خاورشناس مشهور آلماني، «ژول لابوم»، خاورشناس فرانسوي و «سديو» دانشمند و مستشرق فرانسوي در مورد جايگاه و اهميت قرآن پرداخت.
وي گفت: «لئو تولستوي»، نويسنده برجسته، افسانه‌اي و مشهور روسي در مورد اهميت قرآن كريم گفته است: «هر كس بخواهد به سادگي و بي پيرايگي اسلام پي ببرد. بايد قرآن را مورد مطالعه قرار دهد، در آن‌جا قوانين و تعليماتي بر مبناي حقايق روشن و آشكار صادر و به طور ساده براي عموم بيان شده است، در اين كتاب آيات فراواني است كه به‌ خوبي بر مقام اعلاي اسلام و پاكي روح و روان آورنده آن گواهي مي دهد.»
وي افزود: همچنين تولستوي مردم را به خواندن قرآن ترغيب كرده و خطاب به آن‌ها گفته: «هر كسي بخواهد سادگي پيام الهي، بي‌پيرايگي اسلام، عظمت كلام و طراوت سخن را دريابد، قرآن بخواند.»
«كوسين دپرسوال» در مورد قرآن اشاره كرد و گفت: «دپرسوال» مي گويد: «مسئله وحي درباره قرآن از اموري است كه بيش از حد، پر اشكال شمرده مي‏شود؛ زيرا كه اهل جستجو و تحقيق هنوز راه حلي پسنديده براي آن نيافته‏اند و عقل در اين‌جا سرگشته و حيران است كه چگونه ممكن است اين آيات از مردي درس نخوانده و بي سواد بيان نمايد. مردم شرق عموما اعتراف دارند كه قرآن آياتي است كه فكر بني نوع بشر از آوردن، به مانند آن از حيث لفظ و معني عاجز و ناتوان خواهد بود و آن آياتي است كه وقتي «عقبة بن ربيعه» شنيد، در زيبائي و مجال آن حيران گرديد و آن‌گاه كه جعفر بن ابي‌طالب برخي از اين آيات را براي نجاشي، پادشاه حبشه خواند اشك از چشمان او سرازير شد!»
وي افزود: همچنين «دپرسوال» در جاي ديگري گفته است: «زيبايي و حيرت قرآن مثال‌زدني است.»
اين محقق قرآني بار ديگر به «لومانس»، دانشمند امريكايي اشاره كرد و گفت: لومانس در جاي ديگري گفته است: «اولين شراره زيبا و با‌طراوت كه نور از قرآن كريم مي باراد، عبارت بسم‌الله الرحمن‌الرحي است كه دنيايي از معنا است.»
ويل دورانت:
در قرآن قانون و اخلاق و بسياري از اصول و مباني يك سان آمده است. در قرآن اگر از دين صحبت مي‏كند، از دنيا چشم نمي‏پوشد
اين محقق قرآني به «وات ويليام مونت‌گمري» اسلام‌شناس معاصر انگليسي و استاد بازنشسته مطالعات عربي و اسلامي دانشگاه ادينبورگ، اشاره كرد و اظهار كرد: مونت‌گمري در مورد اهميت قرآن گفته است: «قرآن وقتي تلاوت مي‏شود گويي از قلب بيرون مي‏آيد و سپس به قلب نفوذ مي‏كند.»
نويسنده كتاب «زن از ديدگاه‌ ملت‌ها، اديان و بزرگان» در ادامه سخنانش به ديدگاه دانشمند فرانسوي «ربوا» درباره قرآن پرداخت و گفت: به زعم «ربوا»، «قرآن منطق و زيبايي دارد، به زور به كسي تحميل نمي‏شود، بلكه لطيف است و در مقام اقناع به نيروي منطق مجهز است.»
دكتر افتخاري در ادامه سخنانش به مشهورترين دانشمند معاصر، «آلبرت انيشتين» فيزيكدان آلماني و برنده جايزه نوبل اشاره كرد و گفت: انيشتين در مورد قرآن گفته است: «قرآن كتاب جبر يا هندسه يا حساب نيست، بلكه مجموعه‏اي از قوانين است كه بشر را به راه راست، راهي كه بزرگ‏ترين فلاسفه دنيا از تعريف و تعيين آن عاجزند، هدايت مي‏كنند.»
دانشمند انگليسي «سرويليام موئيس» در مورد اهميت قرآن گفته است: «قرآن كريم آكنده از دلايل منطقي، علمي، قضايي، حقوقي، مدني و مهم‏تر از همه لطافت است كه در كتب آسماني بي‌نظير است.»
وي در ادامه سخنان به دانشمند ايتاليايي «مايكل آنجلو» پرداخت و گفت: وي گفته «آشنايي من با تعايم حيات‌بخش و معارف درخشان اسلام و قرآن، بينش جديد و عميقي در من ايجاد كرد و طرز فكرم را درباره جهان آفرينش و فلسفه وجود به كلي دگرگون ساخت و احساس كردم كه تعليمات اسلام برخلاف تعاليم مسيحيت انسان را موجودي شريف و با شخصيت مي شناسد نه موجودي كثيف و ذاتا آلوده، مسلمانان به حكم كتاب آسماني خود قرآن پيامبر والامقام خود را انساني مانند انسان‌هاي ديگر مي دانند كه خداوند او را براي تبليغ و رسالت و راهنمايي انسان‌ها برگزيده است در اين كتاب دستور و نحوه بهره گيري از لذايذ اين دنيا و حيات آن، به طرزي جالب و خردمندانه بيان شده است.»
وي افزود: دانشمند و مستشرق فرانسوي «سديو» نيز معتقد بود «در قرآن كه اوج زيبايي سخن‏ها است، چيزي از مقررات اجتماعي فروگذاري نشده است.»
اين محقق علوم قرآني به محقق و مورخ برجسته امريكايي «ويل دورانت» پرداخت و گفت: دورانت در مورد اهميت قرآن گفته «در قرآن قانون و اخلاق و بسياري از اصول و مباني يكسان آمده است. در قرآن اگر از دين صحبت مي‏كند، از دنيا چشم نمي‏پوشد.»
وي افزود: همچنين دورانت در جاي ديگري گفته است: «در قرآن، قانون و اخلاق يكي است، رفتار ديني در قرآن، شامل رفتار دنيوي نيز هست و همه امور از جانب خدا و به طريق وحي آمده است. قرآن شامل مقرات در خصوص ادب، تندرستي، ازدواج، طلاق، رفتار با فرزند و حيوان، تجارت، سياست، ربا، دين ، امور زراعت، مجازات جنگ و صلح است ... مدت چهارده قرن، قرآن در حافظه اطفال مسلمان محفوظ مانده، خاطرشان را تحريك كرده، اخلاقشان را فرم داده و قريحه صدها ميليون مرد را صيقلي كرده است.»
سرويليام موئيس:
«قرآن كريم آكنده از دلايل منطقي، علمي، قضايي، حقوقي، مدني و مهم‏تر از همه لطافت است كه در كتب آسماني بي‌نظير است
نويسنده كتاب «زن از ديدگاه‌ ملت‌ها، اديان و بزرگان» گفت: خاورشناس مشهور آلماني «ژوزف هوردوويچ» در مورد اهميت و جايگاه قرآن گفته است: «قرآن عامل بسيار شگرفي در بالا بردن فكر مسلمانان بود و باعث ‏شد آنان به تحقيقات علمي و پديد آوردن انديشه پيش از ما غربيان حركت كنند.»
دكتر افتخاري گفت: قرآن حقيقتي است براي حقيقت‌جوياني مانند «راكستون»، اديب اسكاتلندي كه در اين‌باره مي گويد: «ساليان دراز در جست‌و‌جوي حقيقت ‏بودم، آن‌را در اسلام و قرآن يافتم.»
وي در پايان سخنانش تأكيد كرد: «سر ويليام» انگليسي در مورد قرآن كريم گفته است: قرآن محمد (ص) كتابي است پر از دلايل روشن و منطقي و مسائل بي شمار علمي و قوانين حقوقي و قضايي و دستورات عاليه براي حفظ حيات مدني و اجتماعي كه با عبارات ساده و در عين حال محكم و منظم آمده و خواننده را مجذوب خود مي نمايد. از همان آغاز رسالت پيامبر بسياري از معاندين و ملحدين چون وليد و ابوسفيان و ... بر فضائل بي شمار قرآن معترف شدند و تاكنون نيز همه صاحبنظران و انديشمندان آزاده جهان اعترافاتي اين گونه را از خود به يادگار مي گذارند؛ زيرا قرآن در حدوث و بقا خود از حق جدا نشده و به حق نازل گشته است.»
منبع :خبرگزاري قرآني ايران.


اعترافات انديشمندان غربي درباره قرآن
1. فيليپ.ک.حتي، دانشمند معاصر و استاد دانشگاه پرينستون آمريکا که دربارة تاريخ عرب تحقيقات ارزنده‌اي کرده و چندين کتاب در اين زمينه نگاشته است، در يکي از کتب خود به نام تاريخ عرب مي‌نويسد: قرآن از تمام معجزات، بزرگتر است و اگر سراسر اهل عالم جمع شوند، بي‌ترديد از آوردن مثل آن عاجز خواهند ماند.[1]
2. ارنست رنان، نويسنده، مورخ و متفکر بزرگ فرانسوي که علاوه بر بسياري از فعاليت‌هاي علمي و تاريخي، تأليفاتي در خصوص زبان‌هاي سامي دارد. مي‌گويد: در کتابخانه شخصي من هزاران جلد کتاب سياسي، اجتماعي، ادبي و غيره وجود دارد که همة آنها را بيشتر از يکبار مطالعه نکرده‌ام و چه بسا کتاب‌هايي که فقط زينت کتابخانه من مي‌باشند ولي يک جلد کتاب است که هميشه مونس من است و هر وقت خسته مي‌شوم و مي‌خواهم درهايي از معاني و کمال بر روي من باز شود آن را مطالعه مي‌کنم و از مطالعه زياد آن خسته و ملول نمي‌شوم. اين کتاب، قرآن کتاب آسماني است.[2]

3. دکتر گرينيه، خاورشناس و پژوهشگر فرانسوي که تلاش‌ها و تحقيقات فراواني در زمينة علوم اسلامي و قرآن دارد مي‌گويد:
من آيات قرآن را که به علوم پزشکي و بهداشتي و طبيعي ارتباط داشت دنبال کردم و از کودکي آنها را فراگرفتم و کاملاً به آن آگاه بودم. بنابراين دريافتم که اين آيات از هر نظر با معارف و علوم جهاني منطبق است... . هرکس دست‌اندرکار هنر يا علم باشد و آيات قرآن را با هنر و علمي که آموخته است به همان صورت که من مقايسه کردم مقايسه کند بدون ترديد به اسلام خواهد گرويد، البته اگر صاحب عقلي سليم و بي‌غرض باشد.[3]
4. هربرت جرج ونو، نويسندة انگليسي، وقتي يکي از مجله‌هاي اروپا عقيده و رأي او را دربارة بزرگترين کتابي که از آغاز تاريخ بشر تاکنون بيشتر از ساير کتب در دنيا تأثير گذارد و مهمتر از همه به شمار آمده است، پرسيد او در جواب نام چند کتاب را برد و در پايان آن چنين نگاشت: اما کتاب چهارم که مهمترين کتاب دنياست قرآن است،‌ زيرا تأثيري که اين کتاب آسماني در دنيا بر جاي نهاده نظير آن را هيچ کتابي نداشته است.[4]

5. تنورد، خاورشناس و محقق و انديشمند آلماني که در زمينة مسائل قرآني و اسلامي تحقيقات زيادي داشته است، مي‌گويد: قرآن با نيروي برهان خود شنونده را مجذوب و شيفتة خود مي‌سازد و قلوب را تسخير مي‌کند. همين قرآن بود که ملت وحشي عرب را معلم جهانيان کرد.[5]

6. گوته شاعر و نويسنده بزرگ آلماني که در زمينة اسلام و قرآن کريم و مضامين آن مطالعاتي داشته است، مي‌گويد: ما اول، از قرآن رويگردان بوديم، ولي طولي نکشيد که اين کتاب توجه ما را به خود جلب نمود و به حيرت درآورد و بالاخره مجبور شديم اصول و قواعد آن را بزرگ بشماريم و در مطابقت الفاظ با معاني بکوشيم. مرام و مقصد اين کتاب بي‌اندازه قوي و محکم و مباني آن بلند است و از اين نظر ما را بيشتر به اهميت و علو مقام خود جذب مي‌نمايد. با اين وصف به زودي بزرگترين تأثير خود را در تمام جهان نموده، نتيجة مهمي از خود به جا خواهد گذاشت و باز مي‌گويد:
به زودي اين کتاب توصيف ناپذير‌( قرآن)، عالم را به خود جلب نموده و تأثير عميقي در دانش جهان نهد و در نتيجه جهانمدار گردد.[6]

7. راکستون، خاورشناس و محقق اسکاتلندي که در زمينة مسائل قرآني مطالعاتي داشته است، مي‌نويسد: ساليان درازي در جستجوي حقيقت بودم تا اينکه حقيقت را در اسلام يافتم. پس قرآن مقدس را ديدم و شروع به خواندن آن کردم. او بود که تمام سؤالات مرا جواب گفت. قرآن ابهت و ترس در انسان ايجاد مي‌کند و با اين روش ثابت مي‌کند که هر چه مي‌فرمايد راست است.[7]

8. بانو واگليري، خاورشناس، دانشمند ايتاليايي و پرفسور ادبيات عرب و استاد تاريخ تمدن اسلام در دانشگاه ناپل ايتاليا که فعاليت‌ها و تحقيقات فراواني در زمينه دين مبين اسلام و مفاهيم و مضامين قرآن کريم داشته است، مي‌گويد: با اينکه قرآن در سراسر جهان اسلام بارها خوانده مي‌شود، خواندن آن با اين همه تکرار در پيروانش ايجاد خستگي نمي‌کند بلکه به عکس در ضمن خواندن مکرر هر روز عزيزتر مي‌شود. در خواندن يا شنيدن قرآن در ذهن خواننده يا شنونده حس تعظيم و تکريم برمي‌انگيزد. متن قرآن در طول اعصار و قرون تاريخ نزول آن تا امروز به همان صورت باقي مانده و تا وقتي که خدا بخواهد و تا جهان ادامه داشته باشد باقي خواهد ماند.[8]

9. دکتر گوستاولوبون، عالم فرانسوي و استاد متتبع علوم و آثار شرقي در تاريخ اسلامي مي‌گويد:
قرآن که کتاب آسماني مسلمين است تنها منحصر به تعاليم و دستورهاي مذهبي نيست بلکه دستورهاي سياسي و اجتماعي مسلمانان نيز در آن درج شده است. تعليمات اخلاقي قرآن به مراتب بالاتر از تعليمات اخلاقي انجيل است.[9]

10. آلوارو ماچوردوم کومينز، شاعر، نويسنده، روزنامه نگار و محقق اسپانيايي مي‌گويد:
عده‌اي از من خواستند بعضي از سوره‌هاي قرآن را برايشان ترجمه کنم، من هم سوره کوتاهي را انتخاب نمودم سوره توحيد را که از يگانگي خداوند مي‌گويد. اين سوره و موسيقي آن آنچنان زيبا بود که براي من شاعر بسيار مهم بود. همچنين سوره فاتحة‌الکتاب را که درباره جهاني بودن خداوند است ترجمه کردم. به اين ترتيب بود که جهاني بودن و يگانگي خداوند مرا به اين نتيجه رساند که اين دين مردمي‌ترين و منطقي‌ترين دين براي از بين بردن ناآرامي‌ها و مشکلات امروزي است.[10]
11. بانو ستان راني تنس هلندي مي‌گويد:
محتواي اين کتاب آسماني کاملاً با عقل و خرد و فطرت بشري مطابقت دارد و از مطالب زننده و خلاف عقل به کلي پاک است. قرآن دربارة زنان، قضاوتي عادلانه دارد و برخلاف بعضي از مرام‌ها و اديان که جنس زن را تا به سر حد بردگي تنزل داده‌اند و ارزشي براي او قائل نيستند، وي را از مزايا و حقوق انساني برخوردار ساخته و مقام شامخي براي او منظور داشته است.[11]
12. نولدکه، دانشمند و خاورشناس مشهور آلماني که در زبان سامي و لغات شرقي تخصص يافته و شهرت کسب کرده است و مهمترين اثر او تاريخ قرآن است که بعد از تأليف آن به دريافت جايزه آکادمي فرانسه نائل شد. مي‌نويسد: قرآن با منطق علمي و روش اطمينان‌بخش و قانع‌کننده‌اي که دارد دل‌هاي شنوندگان خود را به سوي خويش توجه داده و آنها را طرف خطاب قرار مي‌دهد. همواره بر دل‌هاي کساني که از دور با آن مخالفت مي‌ورزند تسلط يافته و آنها را به خود مي‌پيوندد. فضيلت قرآن با داشتن سادگي و بلاغت خاص خود به اوج کمال رسيده است. اين کتاب توانست از مردمي وحشي و بي‌تربيت،‌ ملتي متمدن ايجاد کند که تعليم و تربيت دنياي خويش را بر عهده گرفتند.[12]
13. پرنس ژاپني بورگيز، مورخ و تاريخ نويس ايتاليايي که پيرامون مسائل تاريخي، تحقيقات زيادي داشته است مي‌نويسد: مسلمين همين که در پيروي قرآن و خواندن آن و عمل به قوانين و احکامش سستي نشان دادند، نيروي سعادت و فرشته سيادت نيز با اين بي‌اعتنايي از آنها دور شد و آن همه عزت و قدرت و خرسندي و عظمت از افق حيات آنها رخت بربست و به جايش اهريمن اسارت و بندگي جانشين شد. دشمنان از اين فرصت استفاده کردند و بر آنها تاختند و حلقه‌وار چون ميکرب‌هاي اجتماع آنها را در ميان گرفتند و آنها را به روزگار کنوني اسير و مقيد ساختند. آري اين همه بدبختي‌ها و تيره‌روزي‌هاي مسلمين از مراعات نکردن قوانين قرآن بوده. در اين امر بزرگ هيچ گناهي متوجه اسلام (قرآن) نيست. آيا حقيقتاً چه ايرادي را مي‌شود بر آيين پاک گرفت.[13]
14. بانو دکتر لورا واکيسا واگليري، پرفسور ادبيات عرب و استاد تاريخ تمدن اسلام در دانشگاه ناپل ايتاليا رساله‌اي به نام پيشرفت سريع تعاليم اسلام نوشته که در قسمتي از آن چنين آمده است:
در اين کتاب(قرآن) گنجينه‌هايي از دانش را مي‌بينيم که مافوق استعداد و ظرفيت باهوش‌ترين اشخاص و بزرگترين فيلسوفان و قوي‌ترين رجال سياسي است.[14]
بانو واگليري، دانشمند و محقق ايتاليايي که در زمينة قرآن کريم نيز مطالعاتي داشته است مي‌نويسد:
کتاب آسماني اسلام، نمونه‌اي از اعجاز است. قرآن، کتابي است که نمي‌توان از آن تقليد کرد. نمونه سبک و اسلوب قرآن در ادبيات عرب سابقه ندارد. تأثيري که سبک قرآن در روح انسان ايجاد مي‌کند ناشي از امتيازات و برتري‌هاي آن مي‌باشد. چطور ممکن است اين قرآن کار محمد(ص) باشد و حال آنکه معتقديم محمد(ص) يک مرد عرب و درس نخوانده بود. ما در اين قرآن ذخاير و اندوخته‌هايي از علوم مي‌بينيم که مافوق استعداد و ظرفيت باهوش‌ترين و متفکرترين اشخاص است و ... قويترين سياست بايد در مقابل قرآن زانوي ناتواني به زمين بزند.[15]
15. کارلتون اس گون دانشمند معروف آنتروپولوژي (انسان شناسي)، استاد دانشگاه ايالت پنسيلوانيا آمريکايي در کتاب خود به نام کاروان مي‌نويسد: بلاغت يکي از مزاياي عظيم قرآن است. قرآن هنگامي که درست تلاوت شود چه شنونده به لغت عرب آشنايي داشته باشد و آن را بفهمد يا آشنايي نداشته و آن را نفهمد، تأثير شديد و عميقي در او گذاشته و در ذهنش جاگير مي‌شود. اين مزيت بلاغتي قرآن ترجمه‌شدني نيست.[16]
16. گيبون، مي‌گويد: از اقيانوس اطلس تا کنار رود گنگ، قرآن نه فقط قانون فقهي شناخته شده است، بلکه قانون اساسي، شامل رويه قضايي و نظامات مدني، جزايي و حاوي قوانيني است که تمام عمليات و امور مالي بشر را اداره مي‌کند و همة اين امور که به موجب احکام ثابت و لايتغيري انجام مي‌شود ناشي از اراده خدا است و به عبارت ديگر، قرآن دستور عمومي و قانون اساسي مسلمانان است. دستوري است شامل مجموعه قوانين ديني و اجتماعي و مدني و تجاري و نظامي و قضايي و جنايي و جزايي. همين مجموعه قوانين از تکاليف زندگي روزانه تا تشريفات ديني از تزکيه نفس، تا حفظ بدن و بهداشت و از حقوق عمومي تا حقوق فردي و از منافع فردي تا منافع عمومي و از اخلاقيات تا جنايات و از عذاب تا مکافات اين جهان و جهان آينده همه را در بر دارد.[17]
17. ويل دورانت در تاريخ تمدن مي‌گويد: پيدايش تمدن اسلام از حوادث بزرگ تاريخ است. اسلام طي پنج قرن، از سال 81 تا 579 هجري، از نظر نيرو و نظم و بسط قلمرو و اخلاق نيک و تکامل سطح زندگاني و قوانين منصفانه انساني و ادبيات و تحقيق علمي و علوم و طب و فلسفه پيشاهنگ جهان بود.[18]

پي‌نوشت<\/h4>

*. آمنه شاهنده.
[1]. محمدي اهوازي، مصطفي، چهل داستان از عظمت قرآن کريم، ص 109.
[2]. همان.
[3]. همان، ص 110.
[4]. http://nasl-e-evom.persianblog.com
[5]. محمدي اهوازي، مصطفي، چهل داستان از عظمت قرآن کريم، ص 111
[6]. همان، ص 119
[7]. http:// nasl-e-sevom.persianblog.com.
[8]. محمدي اهوازي، مصطفي، چهل داستان از عظمت قرآن کريم، ص 126.
[9]. همان، ص 117.
[10]. همان، ص 120.
[11]. همان، ص 121.
[12]. همان، ص 124.
[13]. همان، ص 125.
[14]. همان، ص 126.
[15]. همان.
[16]. همان، صص109-127.
[17]. جان ديون پورت، عذر تقصير به پيشگاه محمد(ص)، مترجم: سعيدي سيد غلامرضا، ص 91، دارالتبليغ اسلامي.

دیدگاه ها

باتشكر مطالب خيلي خوبي بود،استفاده كرديم

درود بر شما!از مطالب استفاده کردم!

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <br><a> <br> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
12 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .