نامهاي ديگر سوره هاي قرآن

در پاسخ به توضيح ذيل توجه کنيد :
برخي از سوره‏هاي قرآن نيز داراي نام هاي مختلف مي‏باشد ،از جمله :
1- سوره حمد كه در قرآن و حديث و تفاسير به اسامي ذيل ناميده شده است : فاتحة الكتاب ،فاتحة القرآن ،ام الكتاب ،ام القرآن ،القرآن العظيم ،السبع، المثاني ،وافيه ،كنز ،كافيه ،اساس ،نور ،
2- سورة الحمد ،سورة الشكر ،سورة الحمد،الاولي ،سورة الحمد القصري ،راقيه ،شفاء ،شافيه ،سورة الصلاة،سورة الدعاء ،سورة السؤال ،سورة تعليم المسئلة ،سورة المناجاة و سورة التفويض.
3-سوره تبارك نام هاي ديگرش «سورة الملك »و «مانعه »و «منجيه »و «مجادله »و «وافيه »و «منّاعه »است.
4- سوره بقره در حديثي بنام «فسطاط القرآن »ناميده شده و در حديثي ديگر بنام «طيبه »بوده است.
5- سوره آل عمران در تورات بنام «طيبه »بوده است.
6- سوره مائده «سوره عقود »و «سوره متقذه »نيز گفته مي شود.
7- سوره انفال بقول ابن عباس «سوره بدر »است.
8- سوره برائت به نام «توبه »و «فاضحه »و «سورة العذاب »و «بحوث »و «حافره »و «مثير »و «مبعثره »و «مخزيه »و «منكله »و «مشرده »و «مدمدمه »نيز ناميده شده است.
9- سوره نحل را «سورة النعم »نيز مي گفته‏اند.
10- سوره اسراء «سوره سبحان »و «سوره بني اسرائيل »نيز گفته مي شود .
11- سوره كهف «سورة اصحاب الكهف »نيز گفته شده ،و در تورات نيز بنام «حائله »است.
12- سوره طه «سورة الكليم »و «سورة موسي »نيز ناميده مي شود
13- سوره شعراء در برخي تفاسير «سورة الجامعه »ناميده شده است.
14- سوره نمل نام ديگرش «سوره سليمان »است.
15- سوره سجده نام ديگرش «سورة المضاجع »است.
16- سوره فاطر نام ديگرش «سورة الملائكه »است.
17- سوره يس رسول اكرم آن را «قلب القرآن »ناميده و نام آن در تورات «معمّه »و در برخي احاديث «مدافعه »و «قاضيه »است .
18- سوره صافات نام ديگرش «سورة الذبيح »است.
19- سوره ص نام ديگرش «سورة داود »است.
20- سوره زمر نام ديگرش «سورة الغرق »است.
21- سوره غافر دو نام ديگرش «سورة الطول »و «سورة المؤمن »است.
22- سوره ممتحنه (بفتح حا و كسر آن )دو نام ديگرش «سورة الامتحان »و «سورة الموده »است .
23-سوره فصلت دو نام ديگرش «سورة السجده »و «سورة المصابيح »است.
24-سوره جاثيه بقول بعضي «سورة الشريعه »و «سورة الدهر »گفته مي شد.
25-سوره محمد صلّي اللََّه عليه و آله و سلم نام ديگرش «سورة القتال »است.
26-سوره ق نام ديگرش «سورة الباسقات »است.
27-سوره اقتربت نام معروف ديگرش «سورة القمر »و در تورات بنام «مبيّضه »است
28-سوره رحمن در حديثي «عروس القرآن »ناميده شده است.
29-سوره مجادله در مصحف ابي بن كعب «سورة الظهار »بوده است.
30- سوره حشر ابن عباس آن را «سورة بني النضير »مي گفت
31-سوره ممتحنه (بفتح حا و كسر آن )دو نام ديگرش «سورة الامتحان »و «سورة الموده »است .
32-سوره صف نام ديگرش «سورة الحواريّين »است.
33-سوره طلاق نام ديگرش «سورة النساء القصري »است.
34-سوره تحريم بآن «سورة المتحرم »و «سورة لم تحرم »نيز گفته‏اند .
35-سوره صافات نام ديگرش «سورة الذبيح »است.
36-سوره ص نام ديگرش «سورة داود »است.
37-سوره زمر نام ديگرش «سورة الغرق »است.
38-سوره غافر دو نام ديگرش «سورة الطول »و «سورة المؤمن »است.
39-سوره فصلت دو نام ديگرش «سورة السجده »و «سورة المصابيح »است.
40-سوره جاثيه بقول بعضي «سورة الشريعه »و «سورة الدهر »گفته مي شد.
41-سوره محمد صلّي اللََّه عليه و آله و سلم نام ديگرش «سورة القتال »است.
42-سوره ق نام ديگرش «سورة الباسقات »است.
43-سوره اقتربت نام معروف ديگرش «سورة القمر »و در تورات بنام «مبيّضه »است.
44-سوره رحمن در حديثي «عروس القرآن »ناميده شده است.
45-سوره مجادله در مصحف ابي بن كعب «سورة الظهار »بوده است.
46-سوره حشر ابن عباس آن را «سورة بني النضير »مي گفت.
47-سوره ممتحنه (بفتح حا و كسر آن )دو نام ديگرش «سورة الامتحان »و «سورة الموده »است .
48-سوره صف نام ديگرش «سورة الحواريّين »است.
49-سوره طلاق نام ديگرش «سورة النساء القصري »است.
50-سوره تحريم بآن «سورة المتحرم »و «سورة لم تحرم »نيز گفته‏اند .
51-سوره تبارك نامهاي ديگرش «سورة الملك »و «مانعه »و «منجيه »و «مجادله »و «وافيه »و «منّاعه »است.
52-سوره معارج «سورة سأل »و «سورة الواقع »نيز گفته مي شود.
53-سوره انسان 3نام ديگرش «سورة هل اتي »و «سورة الدهر »و «سورة الأبرار »است نام سوره عم هاي ديگرش «سورة النبأ »و «سورة التساؤل »و «سورة المعصرات »است.
54-سوره لم يكن بنام‏هاي «سورة اهل الكتاب »و «سورة البينه »و «سورة القيامه »
و «سورة البريه »و «سورة الانفكاك »ناميده شده است.
55-سوره أرأيت دو نام ديگرش «سورة الدين »و «سورة الماعون »است
56-سوره كافرون نامهاي ديگرش «مقشقشه »و «سورة العباده »و «سورة الجحد »است
57-سوره نصر نام ديگرش «سورة التوديع »است.
58-سوره تبت نام ديگرش «سورة المسد »است.
59-سوره انسان 3نام ديگرش «سورة هل اتي »و «سورة الدهر »و «سورة الأبرار »است نام سوره عم هاي ديگرش «سورة النبأ »و «سورة التساؤل »و «سورة المعصرات »است.
60-سوره اخلاص نام معروف ديگرش «سورة التوحيد »است «اساس »و «مقشقشه »* هم ناميده مي شود ،و در روايات بنام «نسبة الرب »(شناسنامه خدا)ناميده شده است.
61-سوره فلق و ناس اين دو را «معوذتان »(بكسر واو )و «مشقشقتان »نيز گفته‏اند.
______________
* سوره «كافرون »و «اخلاص »را «مقشقشتان »گويند زيرا كه نفاق و شرك را از ميان مي برند.

منبع : تفسير شريف لاهيجي