کتاب « بازخواني مباني تفسير قرآن » منتشر شد.

به گزارش واحد خبر پایگاه معارف قرآن، کتاب «بازخواني مباني تفسير قرآن» تأليف حجت الاسلام و المسلمین سيد محمد رضا صفوي، از سوي مرکز فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.

اين کتاب که در پي طراحي مباني جديدي در تفسير قرآن است در 3 بخش: مفاهيم، مبادي تفسير قرآن و مباني تفسير به رشته تحرير درآمده است.

در پشت جلد کتاب آمده: اين پژوهش بر آن است اثبات کند قرآن کتابي روشن و روشنگر است؛ از اجمال و ابهام پيراسته است؛ از اينکه مراد خويش را بنمايد ناتوان نبوده و نيست. ظواهر آياتش نه تنها حجت است که اطمينان آور است، قضاياي عقلي و اجماعات منقول و غير منقول برگفته‌ها و ظواهر روشن آن مقدم نيست؛ گزاره‌هاي علوم و فنون بر آن پيشي نمي‌گيرد و موجب تأويل آن از ظاهرش نمي‌شود. فهم آن وابسته به سبب‌هاي نزول و شأن نزول‌ها نيست و در يک جمله، خود متکفل تفهيم خويش است.

نقد بر اين اثر که در انتهاي کتاب آمده از نکات قابل توجه مي‌باشد که نظر خواننده را به خود معطوف مي‌دارد.

کتاب بازخواني مباني تفسير قرآن در 472 صفحه توسط انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي انتشار يافته است.