تحول علم واعجاز قرآن

بايد بين «تاكيد» و «اثبات» تفاوت گذاشت. اثبات حقايق قرآني به وسيله حقايق علمي و يافته‏هاي بشري امري نارواست؛ زيرا اثبات و ابطال هر موضوعي بايد با متد خاص خود صورت گيرد. اما تأييد و استشهاد براي حقايق قرآني به حقايق مسلم علمي مانعي ندارد و ابطال آنها خللي به درستي حقايق قرآني وارد نمي سازد و بهتر است از مطالبي كه در مجامع علمي اعتبار لازم را ندارند اجتناب نمود. البته اعجاز قرآن ابعاد مختلفي دارد كه يكي از موارد آن اعجاز علمي است. جهت آگاهي بيشتر ر . ك : «قرآن و آخرين پيامبر». (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 6/158)