لايكلف الله نفسا الا وسعها

وسع هركس مقدار توانايي‏اي است كه براي انجام كاري دارد. در واقع مفاد اين آيه اين است كه خداوند انسان را افزون برتوان (اعم ازتوان جسمي مالي علمي اعتبار اجتماعي و...) مكلف نمي‏كند. درضمن وسع فقط جنبه فردي ندارد بلكه اعم از حيثيت فردي و اجتماعي است. بنابراين ممكن است شخصي بتنهايي توانايي انجام كاري را نداشته باشد ولي به همراه ديگران و با يك تشكل و جمع بتواند آن را انجام دهد دراين صورت بايد در راستاي انجام آن رسالت الهي به جمع لازم بپيوندد مانند جنگ وجهاد. درمورد امر به معروف و نهي از منكر نيز امروزه لازم است جوانان متدين كانونهاي ديني قدرتمندي تشكيل دهند و بافراگيري هنجارهاي دقيق اسلامي به اين وظيفه مهم به طور گروهي عمل نمايند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 3/747)