تفسير به رأي

تفسير به رأي معاني متعددي دارد از جمله:
1- پيش‏داوري مفسر باعث شود الفاظ مبهم، محمل و متشابه را بدون وجود دليل و قرينه بر طبق عقايد خود تفسير نموده و به جاي آن كه باورداشت‏هاي خود را با قرآن تصحيح نمايد، آيات قرآن را با عقايد خود منطبق سازد.
2- پيروي از معناي ابتدايي يك آيه بدون ملاحظه ديگر آيات، مثلاً در قران آيات بسياري از خداوند نفي جسميت و مماثلت با ديگر اشياء نموده، ولي برخي بدون توجه به آنها به ظاهر بعضي از آيات كه نوعاً مجاز و كنايه‏اند چسبيده و آيه }A«يَدُ اَللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ»(48:10) ؛}A را دليل بر جسميت خداوند گرفته‏اند. بنابراين روشن مي‏شود كه تفسير به رأي غير از تفحص و تدقيق در معناي آيات با استفاده از ديگر آيات، روايات و تكيه به براهين قطعي عقلي و ديگر قراين معتبر مانند: شأن نزول و... است.براي آگاهي بيشتر ر.ك: 1- پرسش‏ها و پاسخ‏هاي مذهبي، ج 4، ص 285 - 298جعفر سبحاني 2- تفسير به رأي‏ناصر مكارم شيرازي‏ (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 26/1055)