معناي استحياء

كلمه «استحياء» به صورت نكره آمده تا يك گونه تعفف و عفاف را نرساند، بلكه مطلق عفاف را مطرح كند، چرا كه از دختر حضرت شعيب چه در پوشش و چه در سخن گفتن با حضرت موسي، و چه در راه رفتن به سوي او، هيچ گونه بي‏عفتي و يا حتي كاري كه بوي شهوت داشته باشد، سر نزد. از طرفي از اين كلمه استفاده مي‏شود كه زنان بايد عفاف عمومي را رعايت كرده، تا جامعه به فساد گرايش پيدا نكند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 4/1532)