دعاي توبه از گناهان

بهترين دعا براي توبه «استغفار» است. البته مناجات تائبين مربوط به مناجات‏هاي خمسة عشر (مفاتيح الجنان)، در اين مورد بسيار مطلوب است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 3/2239)