فضه و قرآن

اين عمل دليل بر تسلط عجيب ايشان بر قرآن كريم بود و جهت تبليغ قرآن و دين انجام مي‏شد. از آن جا كه ايشان تحت تعاليم اهل بيت به چنين علمي رسيده بود، اين عمل ترويج اهل بيت(ع) نيز محسوب مي‏شد.
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 49/5334)