آداب سخن وسكوت ممدوح

منظور از روايت ديگر كه مي‏فرمايد: «خاموشي بهتر از سخن گفتن است مگر در مورد حاجت» اين نيست كه شخص هميشه ساكت باشد و با ديگران هيچ ارتباطي نداشته باشد. بلكه مراد اين است كه از سخنان پوچ و بي‏معني و سخناني كه هيچ نتيجه مثبت و تأثيري در زمينه‏هاي آموزشي و تربيتي شما و ديگران ندارد، دوري كنيد، ولي اگر سخن شما موجب افزايش دانش يا ارائه راهنمايي و راه صحيح براي ديگري است و يا تأثيرات خاص روحي رواني را به دنبال دارد، نه تنها بد نيست، بلكه لازم و ضروري است، چه بسا با يك كلمه و يا چند دقيقه سخن گفتن فردي يا افرادي را نجات دهيد، بنابراين اگر امر دائر باشد بين اين كه انسان سخن بي‏فايده و بي‏تأثير بگويد و عمر خود را با سخنان بيهوده تلف كند يا خاموش باشد، يقيناً خاموشي بهتر است ولي در مقايسه با سخن مؤثر و ثمربخش يقيناً سخن گفتن بهتر و گاه ضروري است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 5/6228)