تفاوت حديث قدسي و قرآن

احاديث قدسي احاديثي هستند كه توسط جبرئيل از سوي خدا بر پيامبر(ص) فرود آمده‏اند و فرق آنها با قرآن اين است كه:
الف) قرآن معجزه و سند رسالت است؛ ولي احاديث قدسي چنين نيست.
ب ) قرآن معصوم، تحريف ناپذير و قطعي است و به تواتر ثابت شده است؛ ولي احاديث قدسي ظني و خبر واحد است و امكان تحريف در آنها وجود دارد.
ج ) قرآن وحي رسالي است و پيامبر(ص) مأمور به ابلاغ آن مي‏باشد؛ درحالي كه پيامبر(ص) چنين وظيفه‏اي را در برابر احاديث قدسي ندارد. احاديث نبوي سخنان گرانقدر شخص پيامبر(ص) مي‏باشد كه برخي از آنها ثبوت قطعي دارد و برخي ظني. در نتيجه تفاوت قرآن و احاديث قدسي آن است كه در قرآن معاني و الفاظ از سوي خداوند و معجزه مي‏باشد اما احاديث قدسي معاني از سوي خداوند و الفاظ از پيامبر(ص) است و معجزه نمي‏باشد.
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 6/7420)