جاودانگي انسان-قصص، آيه 88

كل شي‏ء هالك الّا وجه نظر به زندگي دنيا دارد يعني همه مي‏ميرند مگر خداوند بنابراين مربوط به زندگي آخرت نيست، بلكه در آخرت همه ابدي هستند حال يا در بهشت يا در جهنم. همچنين قرآن در آيه ديگر مي‏فرمايد: كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ وَ يَبْقي‏ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو اَلْجَلالِ وَ اَلْإِكْرامِ‏؛ (55:27-26) تمام كساني كه بر صفحه زمين هستند فاني مي‏شوند و تنها ذات خداوند باقي مي‏ماند (سوره رحمان، آيه 26) اين آيه شريفه نيز اشاره به دگرگوني اين جهان دارد و اين كه همه چيز غير از خدا دچار تغيير و تحول و مرگ مي‏شوند. البته از نگاه ديگر آيه مذكور مربوط به توحيد مي‏باشد كه واجب الوجود در اين عالم يكي بيش نيست.
براي اطلاع بيشتر ر.ك: تفسير نمونه، ج 16، ص 190 - 191 (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 11/8733)