معناي كلمات قرآن

از بررسي آيات قرآن و اعمال مهم و چشم‏گيري كه حضرت ابراهيم انجام داد و مورد تحسين خداوند قرار گرفت. چنين استفاده مي‏شود كه مقصود از «كلمات» يك سلسله وظايف سنگين و مشكل بوده كه خداوند بر دوش حضرت ابراهيم گذارده بود.
اين دستورات عبارت بودند از:
1- بردن فرزند به قربانگاه و آمادگي جدي براي قرباني او به فرمان خدا.
2- بردن زن و فرزند و گذاشتن آنها در سرزمين خشك و بي‏آب و گياه مكه در جايي كه حتي يك نفر سكونت نداشت.
3- قيام در برابر بت‏پرستان و شكستن بت‏ها و دفاع بسيار شجاعانه در آن محاكمه تاريخي و قرار گرفتن در آتش و حفظ آرامش و ايمان در تمام اين مراحل.
4- مهاجرت از سرزمين بت‏پرستان و پشت پا زدن به زندگي خود و ورود در سرزمين‏هاي دوردست براي اداي رسالت خويش.
براي آگاهي بيشتر ر.ك:
1- تفسير نمونه، ج 1، ص 436
2- الميزان، ج 1، ذيل آيه 124 سوره بقره‏ (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 3/9021)