قوم بني‏اسرائيل و قوم سبا

اين آيات منافاتي با هم ندارند بلكه :
1- دو آيه بقره و سبائ مي تواند نتيجه آيه »و يدع الانسان بالشر دعائه بالخير و كان الانسان عجولا", باشد كه آدمي در اثر شتاب و عجله اي كه دارد هر آينه كارهايي انجام مي دهد كه مضر به حال اوست «, (اسرائ, آيه 11).
2- دو آيه در يك راستا هستند و آن اينكه هر دو گروه نعمتي داشتند و به خاطر ناسپاسي تبديل به نقمت نموده اند. البته تفاوتي از لحاظ خود گروهها با هم دارند و ان اينكه قوم بني اسرائيل هنگام نجات از زير يوغ فراعنه و در سير به سوي حق تعالي روي به نابودي آوردند و به خود ستم كردند اما قوم سبائ در آسايش بودند و به عبارتي به تكامل رسيده بودند كه با ناسپاسي ها و خود بينيها نابود شدند.
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 2/9094)