جهان‏شمولي قرآن

انسان داراي يك سلسله نيازهاي ثابت است و يك سلسله نيازهاي متغير؛ نيازهاي ثابت انسان قوانين ثابتي را طلب مي‏كند و نيازهاي متغير قوانين متغير.
از جنبه ديگري اگر به اين مسأله نگاه كنيم بايد بگوييم در زندگي فردي و اجتماعي اموري هستند كه همواره داراي مصلحت مي‏باشند و براي رشد فرد و جامعه وجود آنها ضروري است و اموري هستند كه همواره براي فرد و جامعه مضر هستند واز موانع رشد به شمار مي‏روند.
اين امور چون مصلحت و مفسده آنها ثابت است و اختصاص به زمان يا مكان خاصي ندارد، منشأ وضع قوانين ثابتي مي‏شوند. پيشرفت علم و تكنولوژي، تبديل زندگي‏هاي بدوي و ساده به پيچيده و گسترده، رشد جمعيت، تغيير ابزارهاي زندگي و... هيچكدام باعث نمي‏شوند كه اين قوانين تغيير كنند چون اين قوانين برخاسته از نيازهاي ثابت انسانند و داراي مصالح و مفاسد ثابتي مي‏باشند. به عنوان مثال حس پرستش يك نياز ثابت در درون همه انسان‏ها است. فطرت و سرشت انسان‏ها به گونه‏اي است كه همواره به سوي يك موجود متعالي گرايش دارد؛ دوست دارد بنده او باشد و او را تقديس و تنزيه كند، انيجا است كه ما مي‏توانيم به دعا به عنوان يك قانون ثابت در زندگي همه انسان‏ها در همه اعصار توجه نماييم. يا شراب موجب از بين رفتن قدرت تفكر و نيروي عقل مي‏شود واين اختصاص به انسان خاصي ندارد اين امر باعث مي‏گردد كه ما شاهد يك قانون ثابت به عنوان حرمت شرب خمر در فقه باشيم.
با توجه به مطالب فوق بايد گفت عموم دستوراتي كه در قرآن كريم مي‏باشد جهان‏شمول بوده و همه انسان‏ها و جوامع رادر بر مي‏گيرد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 2/10300)