دعا و خيرات براي اموات

در مورد خواندن فاتحه براي اموات ذكر نام تمامي آنها به صورت جداگانه لازم نيست بلكه همين كه نيت كنيد كه ثواب آن به اموات مورد نظرتان برسد كفايت مي كند هر چند اگر براي تك تك آنها فاتحه بخوانيد ثواب بيشتري شامل حال شما و اموات مورد نظر مي گردد.
البته ناگفته نماند که با هدیه ثواب اعمال به ائمه واموات و علما و... خداوند ثواب آن عمل را هم به خود شخص عنایت می کند وهم به آن افراد که هدیه شده است.
به طور كلي انجام كارهاي خير و عبادات براي اموات را مي‏توان به دو صورت انجام داد:
1ـ به قصد نيابت از آنها به اين ترتيب كه در ابتداي عمل قصد كند اين كار رابه نيابت يكي از اموات انجام مي‏دهد.
2ـ اهداي ثواب عمل به اموات بعد از انجام آن كار.
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 3/11129)