حديث قرائت غنايي

آنچه در حديث آمده است اين گونه است كه پيامبر اكرم(ص) فرموند: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن؛ از ما نيست كسي كه قرآن را به صورت غنا نخواند».
غنا به گونه اي است از صدا و آواز كه طرب انگيز باشد و يا احيانا مناسب مجالس اهل لهو و لعب باشد. به همين جهت در توجيه اين روايت با توجه به اين كه غنا به صورت مطلق نهي شده و حتي خواندن قرآن به صورت غنا نيز نهي شده گفته شده است مراد از آن خواندن قرآن با صوت زيبا و حزين است.
برخي نيز اين گونه معني كرده اند كه از ما نيست كسي كه با داشتن قرآن احساس بي نيازي و غني نكند مؤيد اين معني اين كه در روايت ديگري در كافي وارد شده كسي كه قرآن بخواند غني و بي نياز است (معاني الاخبار، ص 279 - جواهر الكلام، ج 41، ص 49 - مجازات النبويه، ص 234). (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 8/11684)