قرآن حقيقي ؟

با توجه به نظر علما شيعه بر عدم تحريف لفظي قرآن چنين نظري باطل است. بله اين درست است که امام زمان(عج) چون مفسر حقيقي و اصلي قرآن است معاني و تفاسيري از قرآن براي ما بيان مي کند که تا به آن زمان فهميده نشده بوده است ولي اين به معناي تفاوت لفظي و متني قرآن آن حضرت با قرآن دوران ما نيست. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 2/11810)