اطاعت از والدين

اطاعت از پدر و مادر و احترام به آنها تا جايي لازم است كه مغاير احكام واجب يا حرام الهي نباشد. لذا اگر پدر ومادر انجام عمل حرام و يا ترك فعل واجبي مانند نماز را از فرزند خواهان باشند نبايد از آنها پيروي نمايد. اما در ساير موارد اعم از كارهاي مباح و يا مستحب رعايت احترام و رضايت آنها لازم است. مثلاً اگر روزه مستحبي بود اما پدر و مادر فرزند را امر كنند كه روزه مستحبي نگيرد در صورتي كه مخالفت با آنها موجب عقوق و اذيت آنها شود بنا بر فتواي اكثر مراجع جايز نيست (توضيح‏المسائل مراجع ج 1مسأله 1406).
منظور از شرك در آيه شريفه شرك اشكار و خروج از مدار توحيد است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 2/11911)