تفسير باء بسم الله

در روايتي که به امير المومنين(ع) نسبت داده شده است اين گونه آمده است که حضرت فرمود: اگر بخواهم هفتاد شتر را از تفسير سوره حمد بار کنم. (بحار 89/93, 103) و در روايت ديگري اين گونه آمده: که اگر بخواهم از تفسير باء بسم الله هفتاد شتر را بار کنم.
از آنجا که قرآن کتاب علم الهي است و از سوي خداوند نازل شده است داراي جامعيت است و کساني که علم قرآن به آنها داده شده مي توانند از يک سوره قرآن و يا حتي يک حرف آن مطالب و معارف فراواني را استخراج کنند.
در آياتي از قرآن کريم به جامعيت آن اشاره شده است از جمله «فيه تبيان کل شيء» در قرآن بيان هر چيزي شده است. «لا رطب و لايا بس الا في کتاب مبين» هيچ ترو خشکي نيست مگر اين که در کتاب مبين است. بنابراين در قرآن مجيد و يا حتي ساير موجودات اسرار فراواني وجود دارد که بشر معمولي به آن دست نيافته است. انسان امروزي در هسته و جزء کوچک از يک جسم قدرت و نيرويي را استخراج کرده که وجود اين همه نيرو در يک اتم کوچک براي گذشتگان قابل تصور نبود. همچنان که هزاران چيز ديگر ممکن است در آن وجود داشته باشد که بشر امروزه نيز بدان دست نيافته است. پس هيچ گونه استبعادي ندارد که در يک سوره قرآن و يا حتي يک حرف آن اسرار و مطالب فراواني وجود داشته باشد که براي ما غير قابل درک است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 8/13733)