حديث المؤمن مرأت المؤمن

پيامبر خدا(ص) فرمود: «المؤمن مرآت المؤمن؛ مؤمن آيينه مؤمن است» زيرا مؤمن اگر به برادر مؤمن خود رسيد او را همان طور که هست به او مي نماياند؛ اگر عيبي داشت به او متذکر مي شود تا برطرف کند و اگر زيبا بود، نشانش مي دهد تا هم شکرگزار شود (چنانچه رسول خدا(ص) وقتي به آينه نگاه مي کرد خدا را به خاطر زيبايي صورتشان شکر مي کردند) و هم از مقدار زيبايي خود آگاه شود و سعي کند خود را زيباتر کند.
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1/14138)