محبوب پيامبر از دنیای ما

نيازهاي جسماني انسان بر خاسته از غرائزي است مشخص,که خداوندآنرا در انسان قرار داده است.اين غرائز براي تکامل بخشيدن به حرکت وجودي انسان در مسيرپي ريزي زندگاني معقولش,در وجود او نهاده شده است.
انسان مي تواند به آساني در يابدکه نيازجنسي نيز همانند خوردن ونوشيدن و...يک نياز طبيعي است وهمان طور که انسان دربر آوردن نيازش به خوردن ونوشيدن احساس شرمساري نمي کند,از نظر اسلام هيچ مانعي ندارد که انسان در بر آوردن نياز جنس اش نيز بکوشد.از اين رو انسان مي تواند از راههاي شرعي وبه طور مشخص,از رسيدن به اين مقصود سخن به ميان آوردوخواست خويش را در اين زمينه به صراحت ابراز نمايد.
در زمينه توجه به بعد نيازهاي جسماني وارضاي متعادل غرائز, چندين حديث از پيامبراکرم(ص)نقل شده است.از جمله حديثي به اين مضمون:حبب الي من دنياکم ثلاث:الطيب,النساءوقره عيني الصلات از دنياي شماسه چيز نزد من محبوب گردانيده شده است:بوي خوش,زن ونور چشمم,يعني نماز پيامبر گرامي دراين حديث شريف توجه وعنايت طبيعي خويش را نسبت به اين نيازجسماني بيان مي فرمايد.آنحضرت مي خواهد به ما بفهماندکه او نيز همچون سايرافراد بشر,انساني طبيعي است وآنچه آنهابدان ميل دارنداو نيز متمايل است.
در عين حال مي بينيم آن حضرت همين توجه وعنايت را نسبت به نيازمعنوي خويش (نماز)نيز داردنيازي که بر آوردن آن از آندو مهمتر است جرا که نماز عروج روح اوست به سوي خدا,وميقاتي است که در برابر حقتعالي مي ايستد وبا او ملاقات مي کند. علاقه ومحبت به زن در روايات مورد سفارش قرار گرفته است درروايتي ازدياد محبت به زن باازديادايمان همراه دانسته شده است . در هر صورت نياز جنسي امري طبيعي است که بايد بطورصحيح پاسخ داده شودوبهترين لذتي که در اختيار است التذاذ از زنان ومعاشرت باآنها مي باشد که پيامبر (ص) فرمود :نور چشم وسرور قلب من در نماز ولذتم به وسيله زنهاست . اين روايت علاوه براشاره به تامين نيازهاي جنسي ولذت بردن از آنها حرمت وجايگاه زن در اسلام را بيان مي کند در عصري که زن در آن جامعه ارزش لازم را نداشت پيامبراسلام (ص)اينگونه نسبت به حب نسوان سفارش نموده است .نکته ديگر اين روايت پرهيز دادن مسلمانها از عزوبت ورهبانيت است وتوجه به اين که اسلام ديني است که همه ابعاد انسانرا مد نظر قرار داده وارضاي صحيح غرائزرا خواستار است وحرکت يک بعدي مورد قبول اسلام نيست. منبع:شيخ حر عاملي,وسائل الشيعه,ج14 ص11-9 بحار الانوار ج103 ,ص218.
در روايت ديگراز امام رضا (ع) آمده:«ثلاث من سنن المرسلين العطر و اخذ الشعر و کثره الطروقه؛ محمر بن خلاد مي گويد شنيدم حضرت رضا(ع) مي فرمود: سه چيز از سنت پيامبران است: عطر زدن، زدودن موهاي زائد بدن و کثرت طروقه». طروقه در اين روايت دو گونه خوانده شده، طروقه به فتح طاء و طروقه به ضم آن. در صورتي که طاء مفتوح باشد به معني همسران خواهد بود بنابراين مراد از آن کثرت همسران و ازدواج خواهد بود(بحار، ج 62، ص 5). و در صورتي که طاء با ضمه خوانده شود به معناي آميزش خواهد بود با توجه بر قرائني معمولا اين روايت به کثرت آميزش معني مي شودگرچه احتمال کثرت همسران نيز بعيد نمي باشد. در هر صورت کثرت آميزش در اين حديث به معناي فرو رفتن در شهوت راني و اين که همت شخص معطوف به آميزش باشد نمي باشد، بلکه توصيه به کثرت آميزش به جهت ايجاد محبت بين زن و شوهر ازدياد نسل که به حسب روايات به آن توصيه شده است. همچنين به جهت شکسته شدن شهوت نفس که از آثار آن آرامش و جمع شدن حواس به جهت عبادت و دوري از گناهان ناشي از شهوت مي باشد. ميزان و حد کثرت آميزش عرفي است و به حسب حالات اشخاص در پر شهوت و کم شهوت بودن و به حسب سنين مختلف متفاوت خواهد بود ولي روشن است که زيادي آميزش نبايد در حد افراط باشد. در روايتي از پيامبر اکرم(ص) آمده است: کسي که خواستار باقي ماندن است در حالي که بقايي در دنيا نيست [يعني کسي که طالب بقاء نسبي و طول عمر است] صبحانه را صبح زود بخورد و کفش مناسب و خوب بپوشد و رداء خود را کوتاه کند و آميزش با زنان را کم کند. به پيامبر عرض شد منظور از کوتاه کردن رداء چيست حضرت فرمودند: کم کردن قرض و بدهي (وسائل الشيعه، ج 13، ص 77).
با توجه به اين که هر دو روايت مستند است، به خوبي آشکار مي شود که بايد به قدري با لذت هاي حلال خود را ارضاء کنيم و اشباع کنيم که از فکر هرگونه لذت حرام مصون بمانيم. اما از سوي ديگر بايد مراقب حفظ سلامتي خود باشيم و از افراط گري دوري کنيم. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 29/200401)