از خدا چه بخواهيم

خداوند متعال به فضل و رحمت خويش به انسان اجازه طلب هر نوع درخواستى را اعم از امور مادى و معنوى را داده است كه هر كس به قدر همت خود مى تواند از خداوند متعال درخواست نمايد.
اما در خصوص اين كه چه دعايى براى آخرت انسان سودمندتر است به روايتى از حضرت على(عليه السلام) اكتفا مى نمائيم.
آن حضرت فرموده اند: «به چهار شخص شنوايى داده شده است: پيامبر(صلى الله عليه وآله) و بهشت و آتش و حور العين. وقتى بنده نمازش را تمام كرد پس بر پيامبر درود فرستد و از خدا بهشت را بخواهد و به خدا از آتش پناه برد و از او بخواهد كه حور العين را به او تزويج كند، زيرا هر كس بر پيامبر(صلى الله عليه وآله) درود بفرستد، دعاى او بالا برده مى شود، و هر كس از خدا بهشت را بخواهد، بهشت مى گويد: خدايا خواست بنده ات را بده در آنچه خواست و هر كس به خدا از آتش جهنم پناه برد، جهنم گويد: خدايا بنده را از آتش جهنم نجات بده! و هر كس از خدا حور العين بخواهد ايشان مى گويند: خدايا به بنده ات آنچه را كه خواست عطا كن!». عدة الداعى و نجاح الساعى، ص 165. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 191/310024)