فصيح‏ترين آيه؟

گرچه تمام آيات قرآن شريف از نظر فصاحت و بلاغت در اوج قوت و استحكام ند ولي در عين حال در مقايسه با يكديگر متفاوتند و در اين جا به يكي از فصيح ترين آيات قرآن اشاره مي شود و همين آيه بود كه در موقع نزول، عرب جالي نيرومند در فصاحت را به اعجاب واداشت و آن را كاملا در برابر قرآن خاضع نمود.
آيه اين است: «و قيل يا ارض ابلعي مائك و يا سماء اقلعي و غيض الماء و قضي الا مرواستوت علي الجودي؛ (سوره هود، آيه 44) گفته شد اي زمين آب خويش فرو بر و اي آسمان تو هم از ريزش خودداري كن و آب فرو نشست و فرمان حق انجام گرديد و كشتي بر كوه نشست».
توجّه مي فرماييد كه در يك آيه كوتان تمام واقعه طوفان نوح بيان شده و در عين اختصار مطلب با جملاتي جاندار و رسا ادا شده و صحنه را كاملا ملموس و مجسم كرده است.
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 11983/400002)