شبهه تعدد خالق

كلمه خلق به معني اندازه گيري و صنعت درباره غير خداوند نيز صادق است ولي البته خلق خدا با خلق غير او از جهات گوناگوني متفاوت است : خداوند ماده و صورت اشياء را مي آفريند در حالي كـه اگـر انسان بخواهد چيزي ايجاد كند تنها مي تواند بااستفاده از مواد موجود اين جهان صورت تازه اي به آن ببخشد . از سـوي ديگر خلقت وآفرينش خداوند , نامحدود است و آو آفريدگار همه چيز است در حالي كه انـسـان مـوجودات بسيار محدودي را مي تواند ابداع كند و گاه توام با انواع ضعفها ونقصهاست اما خلق و ابداع پروردگار خالي از هرگونه عيب و نقص است. از سوي سوم در آنجا كه انسان توانايي بر اين امر پيدا مي كند آن نيز به اذن و فرمان خداست.
تفسير نمونه ج 14 ص 209، مكارم شيرازي - ناصر و ديگران (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 65/400002)