-حضرت يحيي(ع) و ترك ازدواج

اولا روايـتـي كه در اين زمينه نقل شده كه منظور از حصور در آيه ترك كننده ازدواج است از نظر سـنـد مـسـلـم نمي باشد و بعيد نيست حصور در آيه به معني ترك كننده شهوات و هوسها و دنيا پـرسـتـي و صـفـتي همانند زهد بوده باشد ثانيا ممكن است يحيي نيزهمانند عيسي بر اثر شرايط خـاص زنـدگـي و اجبار به سفرهاي متعدد براي تبليغ آيين خدا ناچار به مجرد زيستن بوده است اگـر خـداوند او را به اين صفت مي ستايد به خاطراين است كه او بر اثر شرايط خاص ازدواج نكرد ولـي تـوانـسـت خود را از گناه حفظ كند به طور كلي قانون ازدواج , يك قانون فطري و در هيچ آييني ممكن نيست حكمي بر خلاف اين قانون فطري تشريع گردد بنابراين نه در آيين اسلام و نه در هيچ آيين ديگري ترك ازدواج, كار خوبي نبوده است.
تفسير نمونه ج 2 ص 535، مكارم شيرازي - ناصر و ديگران (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1894/400002)