آرزوي جبرائيل(ع)

پيامبر ( ص ) فرمود : ( ( اي علي ! جبرييل براي هفت عمل آرزو كرد كه از بني آدم باشد : نماز جماعت ، همنشيني با علما، اصلاح بين مردم ، نوازش يتيم ،عيادت مريض ، تشييع جنازه و آب دادن به حاجيان . پس تو در اين كارهاكوشا باش ) ) ، ( مواعظ العدديه ، ص 195 - هزار و يك سخن ، ص 207 ).
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 11068/400002)