تفسير قرآن

«تفسير» در لغت يعني برگرفتن نقاب از چهره و در مورد قرآن بايد بگوييم نقابي بر چهره ندارد , ايـن ما هستيم كه بايد نقاب از چهره جان برگيريم و پرده از ديده عقل و هوش خود كنار زنيم تا مـفـاهـيـم قـرآن را دريابيم زيرا قرآن تنها يك چهره ندارد , يك چهره عمومي دارد كه براي همه گـشاده است و نور مبين است اماچهره هاي ديگر آن را تنها انديشمندان مي بينند البته به هر يك بـه انـدازه پـيـمـانه وجود و كوشش و تلاش آميخته با اخلاص سهمي مي بخشد از اين چهره ها در احـاديـث تـعـبـيربه بطون قرآن شده اما چهره هاي ديگري از قرآن بر اثر گذشت زمان و پرورش نبوغها واستعدادها پرده از آن برداشته مي شود.
تفسير نمونه ج 1 مقدمه، مكارم شيرازي - ناصر و ديگران (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 840/400002)