بسم الله

گفتن «بسم اللّه» در آغاز هر كار هم به معني «استعانت جستن» به نام خداست و هم «شروع كردن به نام او» و اين دو يعني «استعانت» و «شروع» به يك ريشه بازمي گردد , يعني هم با نام او شروع مي كنم و هم از ذات پاكش استمداد مي طلبم به همين خاطر وقتي كاري با تكيه بر قدرت خداوند آغاز شود , خداوندي كه قدرتش مافوق همه قدرتهاست سبب مي شود كه از نظر رواني نيرو و توان بـيـشـتـري در خـود احـسـاس كنيم , مطمئن تر باشيم , بيشتر كوشش كنيم از عظمت مشكلات نهراسيم و مايوس نشويم ,و ضمنا نيت و عملمان را پاكتر و خالصتر كنيم.
تفسير نمونه ج 1 ص 15، مكارم شيرازي - ناصر و ديگران (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 598/400002)