شفابخشي قرآن

بهترين دليل براي شفا بخشي قرآن مقايسه وضع اسفبار جاهليت قبل از اسلام با بعد از اسلام است، ديديم كه چگونه عرب جاهلي كه بوئي از انسانيت نبرده بود، و جز خونريزي و خونخواري چيزي به ياد نداشت، با آمدن قرآن وبه كار بستن آن و متابعت از طبيب زمان خود پيامبر عظيم الشان اسلام به كجا رسيد، به جائي كه ابرقدرتهاي زمان خود را به زانو درآوردند، و امان را از حكومت بزرگ ايران وروم گرفتند، والآن هم مي‏بينيم مسلمانان، امروز در اثر پشت كردن به قرآن و دستورات آن و زير بار ولايت حاكمان جور رفتن چه بر سرشان آمده، تمام عزّتي را كه پيشينيان ما براي ما كسب كرده بودند با دست خود در اثر پشت كردن به قرآن از دست داديم، و مي‎دهيم.
اخلاق اسلامي ج 1، اكبر خادم الذاكرين (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 5705/400002)