علم خداوند

اين آيه در يك تعبير كوتاه و پرمعني، آگاهي خدا را نسبت به همه چيز بدون استثناء بيان مي‏كند و مي‏گويد:«بدانيد خداوند از هر چيزي آگاه است؛ وَ اعْلَمُوا اَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْيٍء عَليمٌ».
اين تعبير كه بيش از ده بار در سوره‏هاي مختلف قرآن مجيد با همين عبارت، يا شبيه آن، تكرار و تأكيد شده، به عنوان يك اصل كلي قرآني در معرفي صفت علم خداوند قابل توجه است.
در آيه مورد بحث، اين جمله بعد از ذكر قسمتي از حقوق زنان و احكام الهي در اين زمينه آمده است، و به كساني كه نيت سوءاستفاده از قوانين الهي در دل مي‏پرورانند هشدار مي‏دهد، در آيات ديگر قرآن نيز اين جمله بعد از بيان لزوم تقوي، يا احكام ديگر، يا ذكر بعضي از اوصاف حق، و مانند آن آمده است، اينها از يكسو بيانگر اين حقيقت است كه اگر خداوند احكام مقرر داشته همه از روي حكمت و مصالح و فلسفه‏هائي بوده، و از سوي ديگر هشداري است به تمام متخلفان كه خداوند از اعمال، و همچنين نيات آنها آگاه است، و تأثير تربيتي چنين اعتقادي براي انسان ناگفته پيدا است، كسي كه مي‏داند «فرمان» از سوي كسي صادر شده است كه از همه اسرار وجود و نيازهاي انسان با خبر است، و نيز مي‏داند كسي مراقب او است كه از همه چيز آگاه است، مسلماً چنين انساني اجازه تخلف به خود نمي‏دهد.
پيام قرآن ج 4، حضرت آيت الله مكارم شيرازي و ساير همكاران (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 5613/400002)