حضرت موسي(ع) و ديدن خدا

مـوسي اين تقاضا را از زبان قوم كرد, زيرا جمعي از جاهلان بني اسرائيل اصرارداشتند كه بايد خدا را بـبـينند تا ايمان آورند و او از طرف خدا ماموريت پيدا كردكه اين تقاضا را مطرح كند تا همگان پـاسخ كافي بشنوند.
بنابراين نه تنها موسي (ع )چنين تقاضايي نداشت , بلكه شايد هفتاد نفري هم كـه بـا او بـه مـيعادگاه رفته بودندچنين منطقي نداشتند آنها تنها افراد دانشمند و نمايندگان بـني اسرائيل بودند, تامشاهدات خود را براي توده جاهل و بي خبر كه پيشنهاد مشاهده پروردگار داشتند بيان كنند.
تفسير نمونه ج 6 ص 356، مكارم شيرازي - ناصر و ديگران (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 2734/400002)