فريب‏هاي شيطان

از مجموع آيات و راه هايي كه شيطان براي اضلال و گمراهي انسان معرفي كرده مي توان دريافت كه اين موارد و جهات چهارگانه معاني كنايي دارند . به اين ترتيب كه از روبرو كنايه است از حوادث و پديده هايي است كه مربوط به آينده انسان است ,مـثـل آمال و آرزوهاي مطلوب بنفس و ترس از فقر و نداري و از پشت سر كنايه است از آنچه از انسان باقي مي ماند مانند فرزند و زن و ثروت , و مراد از سمت چپ اين است كه شيطان فحشاء و منكر را براي انسان تزيين مي كند و او را به ارتكاب اين كارها دعوت مي كند ; و مراد از سمت راست ايـن اسـت كه شيطان برخي كارهاي موثردر سعادت انسان را چنان بر او تزيين مي نمايد كه سبب گمراهي و شقاوت او مي شود واين گونه موارد بيشتر در امور ديني است.
تفسير الميزان ج 8 ص 31، طباطبائي - سيد محمد حسين (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1770/400002)