معناي نفاثات

سوال كننده محترم :
معناي آيه اين است :( و از شر زنان جادوگر ساحره كه در عقده ها و گره ها عليه مسحور مي دمند و با اين وسيله مسحور را جادو مي كنند و اگر از ميان جادوگران زنان را نام برد، براي اين است كه سحر و جادوگري در بين زنان بيشتر است و از اين آيه استفاده مي شود كه قرآن كريم تاثير سحر را في الجمله تصديق دارد . (1)
نفاثات : جمع مونث انفث مي باشد ، بخاطر همين به زنان حمل مي شود چرا كه« ات» براي مونث مي باشد . لازم نيست كه كلمه عربي زن باشد . نفاثات زناني هستند كه افكار و آراء مردان را زده و آنها را از اهدافشان منصرف و با انديشه ها و آراء خودشان بر مي گردانيدند، براي اينكه از عزم و راي تعبير به عقده و گره و از گشودن آن به نفث و دميدن مي كردند و عادت جاري شده بود كه هر كه در عقد و گره دميده بايد خود اون آنرا بكشانيد (2)
علامه طباطبائي مي گويد برخي آيه مورد بحث را اينطور معنا كرده اند كه مرادش بر دمندگان در گره ها آن زناني است كه با خود تصميم هاي شوهران را از ايشان مي گيرند وراي شوهران را متمايل بر آن جانبي مي كنند كه خودشان صلاح مي دانند و دوست دارند پس مراد به لكم عقد كه جمع عقده است راي و مراد به نفث در عقد بطور كنايه سست كردن تصميم شوهر است . اين معنا را قبول ندارند خود ايشان ميگويد( من شر النفاثات في العقد) يعني از شر زنان جادوگر ساحر كه در عقده ها و گره ها عليه مسحور مي دمند و به اين وسيله مسحور را جادو مي كنند مي باشد . در واقع مي گويد آيه مورد بحث نظري به سحر دل . (3)
منابع :
1) تفسير الميزان علامه طباطبائي ترجمه، ج410،ص.458
2) تفسير مجمع البيان طبرسي، ترجمه محمد رازي، ج27، ص 384.
3) تفسير الميزان علامه طباطبائي ترجمه، ج ج ،ص459
به نقل از اداره پاسخگويي آستان قدس رضوي (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 389/400008)