جامعيت قرآن

در پاسخ شما برادر عزيز گفته مي شود :
قرآن كتاب هدايت براي همه انسانها در هر عصر و هر مكان الي يوم القيامه مي باشد فرمود :
«هدي للناس» هدايت كننده همه مردمان مي باشد كما اين كه در روايت آمده : حلال پيامبر حلال است تا روز قيامت و حرام محمد حرام است تا روز قيامت و به تعبير روايت امام معصوم كهنگي و فرسودگي در قرآن راه ندارد.
در مورد سوال فوق شما گفته مي شود كه آيه اي در آن به وظايف زنان پرداخته شده است در سوره احزاب آيه 32 و33 مي باشد كه فرمود: اي زنان پيامبر شما مثل احدي از ساير زنان نيستيد . البته اگر تقوي پيشه سازيد. پس در سخن دلربايي مكنيد كه بيمار دل طمع بيفتد و سخن نكو گوئيد . و در خانه هاي خود بنشينيد و چون زنان جاهليت نخست خودنمايي نكنيد و نماز بپا داريد و ...
در اين دو آيه عظمت و شخصيت زنان پيامبر مطرح شد و دستورهايي هم چون خوب سخن گفتن، و طريقه سخن گفتن در برابر مردان اجنبي وعدم تبرج و اقامه نماز و زكات و اطاعت از خدا و رسول بيان شده است .
اين كه اگر چه آيه با خطاب نساء النبي شروع شده و دستوراتي به زنان پيامبر (ص) داده ولي بايد بدانيم اين دستورات منحصرا به زنان پيامبر نيست بلكه شامل زنان ديگر هم مي شود و در اين عصر وهر عصر ديگر كاربرد دارد . خطاب به زنان پيامبر ، براي تأكيد مي باشد از جهت اين كه همسران پيامبر هستند وظيفه آنان سنگين تر و مهم تر مي باشد مرحوم علامه طباطبايي مي فرمايد آوردن جمله (شما مثل ساير زنان هستيد) براي تأكيد است و مي خواهد اين تكاليف را بر آنان تأكيد كند و كانه بفرمايد شما چون مثل ديگران نيستيد واجب است در امتثال اين تكاليف كوشش و رعايت بيشتري بكنيد و در دين خدا بيشتر از ساير زنان احتياط بخرج دهيد (1)
به نظر ما مويد حرف فوق دستوراتي است كه در ذيل آيه مطرح مي باشد مثل اقامه نماز زكات و ... چرا كه اين دستورات با توجه به آيات ديگر قرآن بر زنان واجد الشرايط ديگر هم داده شده است .
صاحب تفسير نمونه در ذيل آيات ياد شده گويد « بدون شك اين حكم عام است و تكيه آيات بر زنان پيامبر(ص) به عنوان تأكيد بيشتر است درست مثل اين كه با شخص دانشمندي بگوئيم تو كه دانشمندي دروغ مگو، مفهومش اين نيست كه دروغ گفتن براي ديگران مجاز باشد، بلكه منظور اين است كه يك مرد عالم بايد به صورت موكد تر جدي تر از اين كار پرهيز كند » (2)
نتيجه آن كه اگر چه بعضي از آيات با خطاب نساء النبي شروع شده است ولي بايد بدانيم كه احكام و دستورات آن آيات منحصر به زنان پيامبر نيست . به بياني كه گذشت توجه شود .
منابع :
1- الميزان، ج 16، ص 482 ، علامه طباطبايي.
2- تفسير نمونه، ج 17، ص 290 ، ناصر مكارم شيرازي.
به نقل از اداره پاسخگويي آستان قدس رضوي (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 443/400008)