كلمات غيرعربي قرآن?

قرآن کريم در هيچ آيه اي خود را عربي خالص معرفي نکرده است، بلکه در دو آيه خود را قرآن عربي مبين معرفي کرده است:
- نحل، 16
- شعراء، 195
و در چند آيه اي خود را حکم عربي دانسته:
- رعد، 37
و در آيه اي خود را لسان عربي معرفي کرده:
- احقاف، 12
و اين منافاتي با وجود کلمات غير عربي در قرآن کريم ندارد. البته برخي کلمات غير عربي اسامي خاص و به اصطلاح «عَلم» است که اصولاً در هيچ زباني تغيير نمي کند و معمولا به همان شکل اوليه باقي مي ماند مثل اسامي پيامبران الهي: ادريس، اسحاق، عيسي، ابراهيم و ... و يا اسامي برخي اقوام مثل عاد و ثمود و برخي مکان ها مثل مصر و مدين و ....
و برخي کلمات با ورود به زبان عربي تغيير شکل يافته اند به گونه اي که ديگر عربي شمرده مي شوند و سابقه غير عربي بودن آنها به دست فراموشي سپرده شده است، مثل کلمه «اباريق» (در سوره مبارکه غاشيه) که جمع «ابريق» است و گفته شده اصل آن فارسي و «آبريز» بوده است.
به نقل از اداره پاسخگويي آستان قدس رضوي (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 579/400008)