تفسير الله اكبر

الله اكبر يعني خدا برتر از همه موجودات هستي ذهني ملكي و ملكوتي است الله اكبر يعني خدا برتر از آن است كه كسي بتواند او را توصيف كند .
اي برتر از خيال و قياس و گمان و وهم وز هر چه گفته ايم و شنيديم و خوانده ايم
مجلس تمام گشت و به پايان رسيد عمر ما همچنان در اول وصف تو مانده ايم
امام صادق (ع) مي فرمايد : چون تكبير مي گويي بايد همه چيز نزد تو كوچك شود جز او .
كلمه الله اكبر مركب از الله و اكبر است .
در قرآن حدود صد نام براي خدا آمده است كه الله جامع همه آنهاست . اصولا نام هاي خدا هر كدام اشاره به صفتي از صفات خدا دارد ، نه آن كه فقط يك علاوت و نشانه براي خدا باشد 1
وقتي قرآن درباره خداوندمي فرمايد:«هو العلي الكبير »و خداست وا بزرگ يا مي فرمايد : الكبير المتعال بزرگ و برتر است به هيچ وجه منظور بزرگي مادي نيست بلكه اي بلند مرتبي از مفاهيم معنوي است ، چون اين مفاهيم به جز مصاديق مادي ، مصداق هاي معنوي نيز دارد . اگر بخواهيم معناي اكبر در الله اكبر را بشناسيم و به بزرگي خداوند توجه پيدا كنيم ، اول بايد درباره بزرگي جسماني بينديشيم و سپس ذهنمان را از عالم جسماني فراتر ببريم و به بزرگي معنوي معطوف سازيم و باور كنيم كه بزرگي به امور آمادگي مي يابد تا از عالم ذهن به عالم ديگري كه آن را قلب مي نامند منتقل شود و به اندازه ظرفيت نورانيت و صفايش با مصداق اين مفاهيم آشنا شود همچنين گفته شده است كه ممكن است سوالي به ذهن شما خواننده گرامي خطور كند كه خدا بزرگرت است يعني چه ؟ بزرگتر از چه كسي و از چه چيزي
در پاسخ مي گوئيم خداوند بزرگتر از آن است كه انسان بتواند او را توصيف كند الله اكبر من آن يوصف به عبارت ديگر هيچ انديشه اي نمي تواند تعريف كامل و رسايي از الله داشته باشد و هيچ انساني نمي تواند او را وصف كند زيرا توصيف هر چيز در صورتي امكان پذير است كه انسان بتواند آن را در ذهن خويش ترسيم كند وعقل و انديشه انسان قادر به درك آن باشد تا موفق گردد آن را در ضمن جملات و كلماتي توصيف نمايد ، ما فقط ما مي توانيم با آشنايي با برخي از صفات خدا ذهن خود را با مفهوم والاي الله تا حدوددي آشنا سازيم 3
منابع :
تفسير نماز، محسن قرائتي، ص 101 ،ناشر مركز فرهنگي درسهايي از قرآن ، پائيز 1385 چاپ دهم
به سوي تو،محمد تقي مصباح يزدي، ص 24 و 25 چاپ اول زمستان 1383 ناشر مركز انتشارات
نخستين گام در نماز،غلامعلي نعيم آبادي ،ص42 ناشر گنج معرفت چاپ دوم 1379
به نقل از اداره پاسخگويي آستان قدس رضوي (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 39/400008)