سوره تكاثر و زيارت قبور

چند نکته :
اولاً: اهل سنت به مرده ها اعتقاد دارند به قبر و قيامت ، معتقد هستند يکي از اصول اساسي مسلمين اعتقاد به قيامت و عالم پس از مرگ است و هر کس اين را قبول نداشته باشد مشرک است لذا اهل سنت اين را قبول دارند منتهي برخي از فرقه هاي آنها زيارت اهل قبور و سنگ قبر بر آنها را نوعي شرک مي دانند که آنها فرقه منحرف اسلام هستند و الا اکثر اهل سنت مرده هاي خود را تشييع مي کنند قبر درست مي کنند حتي برخي سنگ قبر هم دارند .
ثانياً: آيه مورد بحث اين است : «الهيکم التکاثر *حتي زرتم المقابر» (مسابقه و مفاخره در داشتن مال و نفرات بيشتراست كه شما را از سعادت واقعيتان به خود مشغول کرد، تا آنجا که براي شمردن نياکان خود به قبرستان رفتيد)
در مفردات مي گويد: کلمه لهو به معناي هر کار بيهوده و بي ارزشد است، وقتي مي گويند «الهاه کذا» معنايش اين است آن کار بيهوده وي را مشغول به خود کرد و از کاري مهم تر بازش داشت، لکم تکاثر و مکاثره که اولي مصدر باب تفاعل و دومي باب مفاعله است هر دو به معناي آنست که جمعي در کثرت مال و اولاد در عزت با يکديگر مبارات و مفاخره کنند.
و در معناي «مقابر» گفته، جمع مقبره است به معناي محل قبر اما در قرآن کريم آمده «حتي زرتم المقابر» و زيارت مقابر، کنايه از مردن است.
باتوجه به آنچه توضيح داده شد معناي آيه اين است : تکاثر و مفاخرت شما در داشتن مال و زينت دنيا، مسابقه گذشتنشان در جمع عده و عده شما را از آنچه واجب بود بر شما بازداشت و آن عبارت بود از ذکر خدا در نتيجه عمري را به غفلت گذرانديد تا مرگ تان فرا رسيد (1) ( اين معناي آيه است بحث از سنگ قبر نمي باشد، آيا مرده جايز است زيارت آن يا خير نمي باشد) بعضي چنين معنا کرده اند : مباهات کردن و افتخار نمودن به کثرت نفرات شما را به خود مشغول نموده ما عمري را به اين کار لغو گذرانديد که اين عده بگويند رجال ما بيشتر است ، و آن عده ديگر بگويند ما بيشتريم به اين هم اکتفا نکرديد تا آنکه بر سر قبر مردگان خود رفته، عدد آنها را به عدد زنده هايتان افزوديد و به مردگان بيشتر خود مباهات کرديد(2) ديدار قبرستان ها براي شمارش مردگان قبيله، مهمترين اقدام برخي از قبايل عصر جاهلي در مقام اثبات برتري تعداد خويش بر قبايل ديگر بود) با زيارت اهل قبور براي تفاخر بر ديگران، ناپسند و مايه غفلت از اهداف اصلي نعمت هاست(3) خلاصه تفاخر به مردگان نهي شده است در اسلام آنچه تأکيد شد رفتن زيارت اهل قبور و درس گرفتن از اينکه روزي هم ما جاي آنها خواهيم رفت و حساب و کتابي خواهد بود به نظر مي رسد آيه ربطي به مباحث اهل سنت ندارد.
منابع:
1- تفسير الميزان، محمدحسين طباطبايي، ج20، ص600
2- مجمع البيان، علامه طبرسي، ج10، ص534
3- تفسير راهنما، 1383، ج20، ص705، ذيل آيه مربوطه
4- تفاسير گوناگون، ذيل آيه مربوطه
به نقل از اداره پاسخگويي آستان قدس رضوي (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 77/400008)