تحريف در ترجمه قرآن

با توجه به آن كه تحريف يعنى، «منحرف ساختن مقصود و مفاد و معنا از مجرا و محتواى اصلى خود»، مى‏توان گفت ترجمه قرآن نيز قابل تحريف است؛ يعنى، مترجم آيات قرآن مى‏تواند الفاظى را در ترجمه كم يا زياد كند، به گونه‏اى كه مفاد و معنايى كه مقصود خداوند متعال در آن آيه يا آيات است، پوشيده؛ يا معنا و مفادى غير از مقصود و مراد اصلى خداوند در آن آيه يا آيات شكل پذيرد كه اين هر دو (يعنى كم و زياد شدن و پوشيده شدن يا غيريت) از مصاديق تحريف مى‏باشند؛ ليكن بايد توجه داشته باشيد كه اين غير از تحريف قرآن است. تحريف قرآن در اصطلاح رايج تحريف لفظى است و تحريف لفظى قرآن محال است؛ اما تحريف معنوى ممكن است و ضررى به عصمت و حفظ كتاب نمى‏زند؛ زيرا باوجود تحريف معنوى، اصل قرآن محفوظ است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 11/500003)