اعجاز در قرآن

بعضى از جنبه‏هاى اعجاز قرآن عبارت است از:
1. اعجاز ادبى؛ قرآنكه برجسته‏ترين اديبان عرب را سخت شگفت‏زده ساخته است و سرسخت‏ترين دشمنان پيامبر (مانند وليد) بر فرابشرى بودن اسلوب زيبا و تركيب بديع آهنگ بى‏نظير قرآن اعتراف كرده‏اند.
«آربرى» (Arberry.J.A) در اين زمينه مى‏گويد: «قرآن آهنگ و موسيقى دلنشينى دارد كه عرب پيش از قرآن هرگز با چنين آهنگى آشنا نبوده است». همو گويد: «از قرآن ترجمه‏هاى بسيار زيادى انجام شده و هريك پس از چند روزى به كهنگى و فرسودگى گراييده است؛ اما قرآن هم چنان بر فراز اعصار با طراوت و تازگى برقرار مانده است. آيا اين خود نشانه الهى بودن آن نيست؟»
2. اعجاز علمى؛ يا رازهاى علمى نهفته در قرآن، اقيانوس بيكرانى از دانش‏هاى كيهان شناختى، انسان شناختى، تاريخ، نجوم، جنين شناسى و... است كه دانشمندان شرق و غرب را به تحقيقات زيادى واداشته و سخت آنان را به حيرت افكنده است. در اين زمينه هزاران كتاب و مقاله از سوى دانشمندان در رشته‏هاى مختلف علوم به نگارش درآمده و همه از عظمت قرآن و تطبيق آيات آن با جديدترين رهيافت‏هاى دانش بشرى سخن گفته‏اند. «موريس بوكاى» (Maurice,Bucaille) در كتاب مقايسه‏اى ميان تورات، انجيل و قرآن و علم مى‏گويد: «چگونه مى‏توان از تطبيق قرآن با جديدترين فرآورده‏ها علمى بشر در شگفتى فرو نرفت و آن را اعجاز به حساب نياورد».
3. اعجاز در پيشگويى‏هاى تاريخى؛ مانند: غلبه روم بر ايران.
4. اعجاز در بيان رخدادهاى تاريخى پيشين؛ و ... . براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر . ك:
الف. مطهرى، مرتضى، وحى و نبوت؛
ب. طباطبايى، سيدمحمدحسين، تفسير الميزان، ج 1؛
پ. توسليان، سيد مرتضى، عظمت قرآن؛
ت. جمعى از نويسندگان «درراه حق»، درسهايى پيرامون شناخت قرآن؛
ث. گرامى، محمد على، درباره شناخت قرآن؛
ج. حجازى، فخرالدين، پژوهشى پيرامون قرآن و پيامبر؛
ح. مكارم شيرازى، ناصر، قرآن و آخرين پيامبر؛
خ. بوكاى، موريس، مقايسه‏اى ميان تورات، انجيل، قرآن و علم.
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 4/500007)