فدا كردن پدر و مادر

معمولا انسان عزیزترین ومحبوبترین چیزی را که منسوب به خودش است وفقدان ان برای اوسخت است فدا می کند و گفتن این جمله در حقیقت بیان یک حالت روانی است که فرد در برابر امام اظهار می کند که من حاضرم از همه چیزم حتی پدر وماردرم در راه شما دست بکشم وآنها را فدای شما کنم .ضمن آنکه در عرف ویا حد اقل در عرف عرب بابی انت وامی که فدا کردن پدر ومادر است مرسوم بوده وهست واین جمله درمقام اظهار ارادت بین آنان زیاد استعمال میشود . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 11/100101218)