كتاب سياحت غرب

سياحت غرب به نظر مي رسد که مکاشفه جناب آيت الله قوچاني باشد. ايشان انسان موجهي هستند مکاشفه ايشان تا آنجا که مطابق روايات است مورد قبول است والا مورد قبول نخواهد بود.
ايشان خود در مقدمه كتاب ((سياحت غرب , تصريح كرده اند كه اين مضامين را با توجه به آيات و روايات , ترسيم و تجسم كرده اند; نه اين كه به آن عالم رفته و از آن جا خبر آورده باشند. يعني ايشان مطالبي را كه از آيات و روايات در مورد حيات پس از مرگ , استفاده كرده است , در قالب بياني خاصي تبيين كرده است و مطالب آن عمدتا مستند به آيات و روايات است هر چند در ترسيم و تبيين آن هم در قالب بياني همچون نمايشنامه و فيلمنامه , جزئياتي را افزوده اند. در عين حال تائيد صد در صد كتاب مبتني بر بررسي تك تك موارد مطرح در كتاب مي باشد.
ديدگاه ديگر مبتني بر واقعي بودن اين مطالب است.نه صرف ترسيم واقعيات,بلکه مشاهدات ايشان بوده است.مقام معظم رهبرى از شهيد مطهرى نقل فرموده‏اند كه مرحوم نجفى قوچانى همه اينها را مشاهده كرده و ديده بود.
اين مسائل بستگي به قوت روح دارد بعضي از انسانهاي کامل چنين تصرفاتي را دارند ومشکلي هم نيست.در حالات خيلي از بزرگان نقل شده که چون روحشان به مرحله تجرد کامل رسيده بود مي توانستند مدتي روح خود را جداي از بدن به پرواز در آورند وگردشي در عالم داشته باشند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 43/100101331)