* پناه به قرآن از شر وسوسه های شیطان

برای دفع شیطان و در امان ماندن از شر وسوسه های شیطان و نفس توصیه های ذیل مفید است :
1- گفتن بسم الله الرحیم در آغاز هر کاری 2- پناه بردن حقیقی به خداوند از شر شیطان و نفس و وسوسه ها و گفتن :اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم با توجه به معنای آن3- خواندن سوره فلق وناس که در روایات به نام معوذتین معروف هستند . 4- خواندن آیه الکرسی به دفعات 5- بهترین ابزاربرای دور کردن شیطان و در امان ماندن از مکر نفس یاد خداوند است که بهترین نمود آن نماز است که شیطان به شدت از آن بیزار و فراری اشت .
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 151/100101331)