حديث چشم و دل

روايتی به اين مضمون نيافتيم رواياتی مشابه اين روايت وارد شده است که ذيلا مياوريم:
در کلمات قصار نهج البلاغه آمده است:القلب مصحف البصر يعنی قلب کتاب چشم است يعنی انچه با چشم ديده ميشود در فلب انسان ثبت ميشود وچشم حکم وردی برای حافظه را دارد در روايت ديگری نيزاز اميرمومنان (ع) امده است چشم نگهبان قلب است ميزان الحکمه4/3288 ودر روايتی از امام صادق عليه السلام امده است انچه باچشم ديده ميشود قلب به ان گواهی ميدهددلائل الامامه 46مراد از اين روايت با توجه به جملات قبل که در حديث امده اين است که انچه با گوش شنيده ميشود قابل اطمينان نيست ولی انچه با چشم ديده ميشود يقينی وقابل اطمينان است وقلب شهادت به درستي وراستی ان ميدهد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 5/100101807)