مذمت تنهايي

از روایات اینگونه استفاده میشود که انجام مسافرت به تنهایی ودر خانه تنها خوابیدن وتنها خوردن مکروه است . لکن برخی از این موارد ممکن است مربوط به شرایط خاصی باشد مثلا در مورد مسافرت تعبیر روایت این است که در بيابان تنها سفر کردن، بنا بر این مسافرت رفتن در اتوبوس ویا قطار که انسان بدون رفیق است را نمیتوان گفت مسافرت به تنهایی چون دیگران نیز همراه فرد هستند , بنا بر این کراهت بیشتر ناظر به مسافرتهای قدیم بوده که چنین مسافرتی معمولا خالی از خطر نیز نبوده است , هر چند امروزه نیز با رفیق سفر کردن بهتر است ودر هر کاری با همراه و رفیق بودن بهتر , ودست خداوند با جماعت است , لکن کراهت ویا شدت کراهت ناظر به مسافرتهای قدیم است که فرد با شرایط سخت وخطرناک تنها به مسافرت میرفته است , در مورد تنها خوابیدن نیز تنها خوابیدن در خانه مکروه است وبهتر است فرد تنها نخوابد خورن به تنهایی نیز مکروه است واگر فرد در شرایطی است که میتواند با دیگری غذا بخورد بهتر است دیگری را نیز با خود شریک کند . لکن باید توجه داشت که انجام این کار مکروه است بنا بر این اگر فرد در شرایطی است که تنها غذا نخوردن برای وی دشوار است انجام ان بلا اشکال است . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 8/100102461)