كلمات سوره نجم

تعداد کلمات اين سوره بنا به انچه در کتاب المعجم الاحصائی آمده 360 کلمه است تعداد حروف انرا می توانيد خودتان شمارش کنيد . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1/100102788)