احترام معلم و وظيفه دانش‏ آموز

1-حضرت سجاد –ع- می فرمايد : حق کسی که به تو علم می آموزد اين است که او را تعظيم کنی و مجلس او را گرامی بداری و به دقت به سخنان او گوش کنی و کاملا متوجه او باشی و در برابر او صدايت را بلند نکنی و اگر کسی از او پرسشی کرد قبل از استاد به او جواب ندهی و در مجلس او با کسی صحبت نکنی و در نزد او از کسی غيبت نکنی و اگر از او بدگويی شد از او دفاع کنی و عيب هایش را بپوشانی و فضيلت هايش را آشکار سازی و با دشمن او همنشين نگردی و با دوست او دشمنی نورزی . پس اگر چنين کنی فرشتگانش خداوند گواهی می دهندکه تو برای خدا به نزد آن عالم رفته ای و از او علم فرا گرفته ای نه برای مردم . ( ميزان الحکمه ، ح 13591)
2- حضرت باقر –ع- می فرمايد : وقتی به نزد عالمی رفتی حرص تو به شنيدن بايد بيش از ميلت به سخن گفتن باشد و بايد خوب گوش دادن را مانند خوب گفتن فراگيری و صحبت او را به خاطر کسی قطع نکنی . ( همان ، 13592) .
3-از جمله حقوق دانشمند بر تو اين است که علاوه بر اين که به همه جمع حاضر سلام می کنی درود و تحيت مخصوصی نثار او کنی و در مقابل او بنشينی و در حضور او با دست و چشم اشاره نکنی و در برابر قول او قول مخالفی نقل نکنی .......( همان ، 13593)
4- پيامبر –ص- فرمود : هر کس به کسی ( يا مسلمانی ) مسئله ای بياموزد مالک و صاحب او او می گردد . از حضرت سوال شد : آيا در این صورت می تواند او را بفروشد ؟ فرمود : خير ولی می تواند به او امر و نهی کند . ( همان ، ح 13595) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 52/100104759)