نام هاي سوره هاي قرآن

[كامل از كد25749]
بسيارى از سوره‏ها علاوه بر نام هاى متداول و معروف به نام‏هاى ديگرى نيز ناميده مى‏شوند كه برخى از آنها كه به نام‏هاى ديگر نيز معروفند را ذيلاً مى‏آوريم:

1. الفاتحه حمد، سبع المثانى‏
2. بقره و آل‏عمران زهروان‏
3. توبه برائت‏
4. اسراء بنى‏اسرائيل‏
5. السجده الم سجده
6. فاطر ملائكه‏
7. غافر مؤمن‏
8. فصلت حم سجده
9. شورى حم عسق‏
10. النباء عم‏
11. انسان دهر، هل اتي
12. تكوير كورت
13. الشرح انشراح و الم نشرح
14. قريش ايلاف
15. الكافرون جحد
16. اخلاص توحيد، نسبت، قل هواللَّه
17. فلق و ناس معوذتين
[پايان كد انتخابي] (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1/100104840)