دعاي مكارم‏ الاخلاق

معنا و مفهوم این دعای نورانی این است که : خدایا آن چه که گرفته شدن و از دست دادن آن موجب خالص شدن من می گردد از من بگیر و آن چه که بقای آن و بودن آن با من موجب اصلاح نفس من می گردد برای من باقي بگذار زیرا نفس من در معرض هلاکت و نابودی است مگر آن که تو نگه دارنده وحافظ آن باشی . منظور حضرت –ع- شاید این باشد که خدایا تو از همه کس به صلاح و اصلاح من و نفس من آگاه تر و داناتری ؛ می دانی داشتن چه اعضایی از بدن و چه خلق و خوی و صفاتی و انجام چه کارهایی به صلاح من است وموجب اصلاح من می گردد و نداشتن چه اعضا و خلق و خو و صفاتی و ترک چه اعمالی موجب خالص شدن نفس من می گردد ؛ حال که تو از این امور از همه داناتری و نیز تو قادر مطلق و متعال هستی آن چه را که نفس مرا خالص و پاک و مهذب می سازد و آن را مقبول پیشگاه با عظمت تو می گرداند ازمن بستان و آن چه را که وجود و بقای آن مایه اصلاح نفس من است برایم باقی بگذار و از من مگیر زیرا نفس من تنها با حفظ و نگهداری تو از هلاکت و نابودی نجات می یابد و جز تو حافظ و نگه دارنده ای ندارد . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كد: 1/100105390)